Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uprawnienia wyborćów niepełnosprawnych

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

 

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 112 ze zm.) wyborca niepełnosprawny to wyborca o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach.

Wyborcom niepełnosprawnym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej przysługują dodatkowe, niżej wymienione uprawnienia:

 

I.        Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.

II.       Prawo do głosowania korespondencyjnego.

III.     Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

IV.   Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

V.    Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

VI.   Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

 

Ad. I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców Gminy Lubawka (posiadający zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy albo wpisany do rejestru na swój wniosek), po podaniu nazwiska i imienia oraz adresu stałego zamieszkania, ma prawo do uzyskania informacji o:

1)   terminie wyborów oraz godzinach głosowania 25 maja 2014 roku w godz. 7:00 do 21:00;

2)   właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3)   lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

4)   warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców
w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

5)   komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6)   warunkach oraz formach głosowania.

Informacje przekazuje upoważniony pracownik – urzędnik wyborczy w godzinach pracy Urzędu, w tym telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej.


Godziny pracy UM Lubawka: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30.

Numer faksu: 75 74 11 262

Numer telefonu: 75 74 11 588 wew. 38.

 

 

Ad. II. Prawo do głosowania korespondencyjnego.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)     całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);

2)     niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3)     całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4)     o zaliczeniu do I i II gru?? inwalidów;

5)     o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) tj. 05 maja 2014 roku.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Właściwą komisją do głosowania korespondencyjnego w Gminie Lubawka jest Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Domu Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje z Urzędu Miasta Lubawka pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów tj. 19 maja 2014 roku. Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego wchodzą (art. 61g Kodeksu wyborczego):

a)     koperta zwrotna;

b)     karta do głosowania;

c)     koperta na kartę do głosowania;

d)     instrukcja głosowania korespondencyjnego;

e)     oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

f)       ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania (np.: utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich), a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

 

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, Referat Spraw Obywatelskich i USC, pokój nr 13 (Piętro), tel. 75 74 11 590 wew. 31.

Załącznik – Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (plik do pobrania w formacie .pdf lub .doc)

 

 

Ad. III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy:

1)     posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);

2)     posiadający orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3)     posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4)     zaliczeni do I i II gru?? inwalidów;

5)     posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzędu miasta upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek (wzór w załączeniu).

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 maja 2014 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa w załączeniu);
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

-     złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia burmistrzowi, tj. do dnia 23 maja 2014 roku, w gminie, w której sporządzono akt pełnomocnictwa;

-     doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich.

 

Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, Referat Spraw Obywatelskich i USC, pokój nr 13 (Piętro), tel. 75 74 11 590 wew. 31.

Załączniki:

-       wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (plik do pobrania w formacie .pdf lub .doc)

-       zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (plik do pobrania w formacie .pdf lub .doc)

 

 

Ad. IV. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek do Urzędu Miasta Lubawka o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Lubawka najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) tj. do dnia 12 maja 2014 roku.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

We wniosku należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Lokale w Chełmsku Śląskim i w Lubawce (Dom Kultury) dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, Referat Spraw Obywatelskich i USC, pokój nr 13 (Piętro), tel. 75 74 11 590 wew. 31.

Załącznik - Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych /wzór/ (plik do pobrania w formacie .pdf lub .doc)

 

 

Ad. V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi w 13 dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) tj. do dnia 12 maja 2014 roku. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta Lubawka

Godziny pracy UM Lubawka: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30-15:30.

Numer faksu: 75 74 11 262

Numer telefonu: 75 74 11 588 wew. 38.

 

Ad. VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.  

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

 

Burmistrz

Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 620
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 579
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 642
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 624
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 588
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 595
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 623
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 595
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2014-04-18 12:40:25
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2014-04-18 12:40:25
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-18 12:40:25
Ilość pobrań 584
drukuj
metryka
historia zmian