Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wnioski o wpis do rejestru (Opis)

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, wchodzą w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Lubawka prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lubawka.

Wymagane dokumenty:

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 9c ust.3 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005  r. nr 236, poz. 2008 ze zmianami) powinien zawierać:

1.      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2.      numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3.      numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4.      określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1.      Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.      Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłaty skarbowe:

50,00 złotych (wpis do rejestru)

25,00 złotych (za zmianę wpisu do rejestru)

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej).

Wysokość opłaty skarbowej określono na podstawie  Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

Forma załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Termin  załatwienia:

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubawka , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Podstawa prawna

1)      ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),

3)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm),

4)      ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).

Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2012-01-02 14:36:36
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2012-01-02 14:36:36
Data ostatniej aktualizacji 2012-01-02 14:36:36
Ilość pobrań 783
DOC, 53KB
metryka
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2012-01-02 14:36:36
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2012-01-02 14:36:36
Data ostatniej aktualizacji 2012-01-02 14:36:36
Ilość pobrań 784
drukuj
metryka
historia zmian