Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka_2019 2019-01-03 12:57:34
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka_2019 2019-01-03 12:54:26
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-01-03 12:43:53
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie budżetu Gminy Lubawka na rok 2019 2019-01-03 10:51:52
Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019 2019-01-03 10:40:09
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2019 2019-01-02 13:37:28
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2019-01-02 14:43:37
Zawiadomienie o wynikach konsultacji Programu Współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2019-01-02 14:53:48
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-11-06 10:51:20
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA - PONOWNE GŁOSOWANIE 2018-11-06 10:42:19
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2018 2018-11-05 08:59:47
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2018 2018-11-05 09:00:07
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2018 2018-11-05 09:00:23
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 2018-11-05 09:00:37
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 2018-11-05 09:01:04