Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja dla pełnomocników komitetetów wyborczych lub osób przez nich upoważanionych o pełnionym w dniu 12 czerwca 2020 dyżurze 2020-06-08 16:35:33
Strategia Rozwoju Gminy Lubawka 2017-2023 2020-06-02 14:05:15
Księga Znaku Gminy Lubawka 2020-05-29 13:14:19
RAPORT O STANIE GMINY LUBAWKA ZA 2019 ROK 2020-05-29 13:09:25
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2019 2020-05-22 09:32:06
Rachunek zysków i strat jednostki_Sprawozdanie łączne jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 2020-05-19 14:06:26
Zestawienie zmian w funduszu jednostki_Sprawozdanie łączne jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2019 2020-05-19 14:05:19
informacja dodatkowa za 2019_Gmina Lubawka 2020-05-19 14:04:19
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gmina Lubawka sporządzony na dzień 31.12.2019 2020-05-19 14:03:04
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego_ Gmina Lubawka sporządzony na dzień 31.12.2019 2020-05-19 14:02:08
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 2020-05-19 13:52:36
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 2020-05-14 13:52:29
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.03.2020 2020-05-14 13:54:02
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 2020-05-14 13:56:03
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2020 2020-05-14 13:57:07