Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 2020-08-20 10:28:31
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie. 2020-04-30 10:09:39
Informacja o przyznanych stypendiach sportowych w roku 2020. 2020-03-13 09:26:01
Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie naboru wniosków o stypendia sportowe 2020-01-07 14:23:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubawka o przyznanej z budżetu Gminy Lubawka dotacji celowej na realizację celu publicznego na rok 2020 2020-01-07 14:16:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2019-10-23 12:00:42
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 października 2019 r. o opracowaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-10 08:23:53
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 października 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka 2019-10-09 13:30:55
Ogłoszenie o naborze wniosków składanych na podstawie Uchwały Nr VII/63/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2019-09-27 09:55:44
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19 a Ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie. 2019-09-26 08:01:24