Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Uchwała Nr XIII/298/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-11-03 09:52:36
Uchwała Nr XIII/297/17 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2017-11-03 09:52:53
Uchwała Nr XIII/296/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-03 09:53:08
Uchwała Nr XIII/295/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3480D w miejscowości Błażejów w km 0+000 – 2+424” 2017-11-03 09:53:23
Uchwała Nr XIII\294/17 w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Lubawka z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą... 2017-11-03 09:53:44
Uchwała Nr XII/293/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubawka na lata 2017-2022 2017-10-24 11:23:13
Uchwała Nr XI/292/17 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” 2017-10-09 16:50:32
Uchwała Nr XI/291/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-10-09 16:50:49
Uchwała Nr XI/290/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest autobus „LUBIK” na okres oznaczony do lat 3 2017-10-09 16:51:06
Uchwała Nr XI/289/2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/116/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru... 2017-10-09 16:51:25
Zarządzenie Burmistrza Nr 43 z 2009r. w sprawie: przekazania w zarząd lokali niemieszkalnych, stanowiących świetlice wiejskie 2017-11-14 10:58:02
Zarządzenie Nr 186[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Pana Sławomira Słowińskiego na stanowisko dyrektora Miejko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce 2017-11-14 10:42:18
Zarządzenie Nr 184[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce 2017-11-14 10:42:47
Zarządzenie Nr 182[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 listopada 2017 rokuw sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2017 roku 2017-11-14 10:43:14
Zarządzenie Nr 180[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie nie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, połóżonego przy ul. Kamiennogórskiej nr 19 w obrębie III w granicy działki nr 207/18 o pow.911 m2 obręb... 2017-11-14 10:43:40
Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 listopada w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2017-11-07 13:04:23
Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2017 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-11-07 13:04:49
Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat częśi działki, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy 2017-11-07 13:05:38
Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Pana Pawła Mazura - zastępcę Kierownika Referatu Organizacyjnego, Ewidencji Ludności i USC do wystawiania i podpisywania w imieniu Gminy Lubawka... 2017-11-03 09:50:15
Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2017-11-03 09:50:39