Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2023. 2023-03-13 16:50:13
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie udziału społeczeństwa w przystąpieniu do Aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego 2023-03-09 12:05:37
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2022r 2023-03-03 14:12:50
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 2023-03-03 14:13:01
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 2023-03-03 14:13:11
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2022 2023-03-03 14:13:22
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2022 2023-03-03 14:13:36
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2022 2023-03-03 14:14:25
Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawioe powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadń publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 2023-02-13 09:20:24
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej 2023-02-09 08:36:16
Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2023. 2023-02-07 15:24:04
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 rok 2023-02-01 14:12:01
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-02-01 14:09:47
Ogłoszenie o naborze na stypendia sportowe w roku 2023 2023-01-17 09:24:57