Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2018-04-18 13:46:33
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubawka na lata 2017-2022 2018-04-17 09:01:15
Postanowienie RDOŚ we Wrocławiu uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru Uniemyśl, Zakład Górniczy Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II" 2018-04-11 11:31:22
PGW Wody Polskie Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru Uniemyśl, Zakład Górniczy Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II 2018-04-11 10:56:53
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-04-04 15:32:02
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka Nr 42/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2018-03-12 16:55:20
Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-06 12:52:01
Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-08 13:52:49
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2017r 2018-03-06 09:25:26
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 2018-03-06 09:19:18
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2017 2018-03-06 09:17:56
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2017 2018-03-06 09:15:28
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 2018-03-06 09:23:19
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 2018-03-06 09:26:43