Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 2021-01-07 14:45:59
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2021 2021-01-05 15:31:58
Ogłoszenie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie naboru wniosków o stypendia sportowe. 2021-01-04 16:40:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubawka o przyznanej z budżetu Gminy Lubawka dotacji celowej na realizację celu publicznego na rok 2021 2020-12-30 15:12:05
Uchwała_nr_VI_111_2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-12-30 15:45:02
Uchwała_nr_VI_110_2020_w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2021 rok. 2020-12-30 15:44:02
Uchwała_nr_VI_109_2020_w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka, przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2021 rok 2020-12-30 15:43:02
Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia przez RDOŚ we Wrocławiu i Marszałka Województwa Dolnośląskiego 2020-11-05 08:27:16
Zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych 2020-11-04 12:52:47
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 2020-10-28 13:31:16
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2020 2020-10-28 13:32:24
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 2020-10-28 13:33:35
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2020 2020-10-28 13:34:43
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2020 2020-10-28 13:35:38
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Fundację Ludzie Jesieni w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2020-10-27 15:21:10