Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Obwieszczenie (wyciąg) PKW z dnia 6 sierpnia 2019 o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-20 09:36:28
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka 2019-08-19 12:21:55
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 2019-08-13 11:55:07
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 2019-08-13 11:52:32
Informacja o upływie terminów związanych z uprawinieniami wyborców niepełnosprawnych 2019-08-13 11:48:51
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-08-13 11:46:49
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2019-08-13 11:44:46
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-08-01 15:33:31
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-07-26 10:52:27
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-07-26 10:51:30
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 2019-07-26 10:49:52
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 2019-07-26 10:48:48
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych do kontenerów na dzień 27 lipca 2019 roku 2019-07-22 11:54:01
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 2019-07-05 13:18:32