Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

"Recyklingowy Zawrót Głowy" 2017-05-08 08:04:00
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lubawka- maj 2017 2017-04-28 09:45:56
Rachunek zysków i strat jednostki_Sprawozdanie łączne jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2016 2017-05-04 10:51:48
Zestawienie zmian w funduszu jednostki_Sprawozdanie łączne jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2016 2017-05-04 10:52:48
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Lubawka sporządzony na dzień 31.12.2016 2017-05-04 10:54:05
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 2017-05-04 10:55:46
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 2017-05-04 10:57:10
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 2017-05-04 10:58:33
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 2017-05-04 10:59:57
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2017 2017-05-04 11:01:21
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2017 2017-05-04 11:02:36
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubawka za 2016 rok 2017-04-27 07:51:09
Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2017 2017-04-05 14:55:14
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBAWCE 2017-04-04 08:59:24
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE LUBAWKA 2017-03-31 10:11:12