Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 2019-04-29 17:39:56
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2019 2019-04-29 17:40:17
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2019 2019-04-29 17:40:33
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze 2019-04-18 12:04:21
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka 2019-04-15 11:16:16
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w Uchwale budżetowej na rok 2019 2019-04-12 12:06:40
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale WPF oraz w Uchwale budżetowej na rok 2019 2019-04-12 12:05:20
Pełnomocnictwa do głosowania 2019-04-10 15:31:48
Głosowanie korespondencyjne 2019-04-10 15:19:10
Zaświadczenie o prawie do głosowania 2019-04-10 15:06:38
Możliwość dopisania się do spisu wyborców 2019-04-10 14:54:52
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2019-04-10 14:27:36
Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskigo w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-03-11 13:53:25