Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy Lubawka - tekst ujednolicony.

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 

Statut niniejszy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy Lubawka.

 

§ 2

 

1.       Gmina Lubawka jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2.       Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 

§ 3

 

1. Gmina położona jest w powiecie kamiennogórskim w województwie dolnośląskim i obejmuje obszar 137,61 km 2 w skład gminy wchodzą:

1)       miasto Lubawka,

2)       wsie: Błażejów, Błażkowa, Bukówka, Chełmsko Śląskie, Jarkowice, Miszkowice, Niedamirów, Okrzeszyn, Opawa, Paczyn, Paprotki, Stara Białka, Szczepanów, Uniemyśl.

2. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.

3. Wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy zamieszkujący na terenie miasta Lubawka oraz wsi wymienionych w ust. 1 pkt 2 , dlatego nosi ona nazwę „Miasto i Gmina Lubawka”, a jej organy przybrały nazwę „Rada Miejsko-Gminna w Lubawce” i Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka”

 

§ 4

 

1. W  gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, osiedla oraz – stosownie  do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

2. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.

 

§ 5

 

1. W celu wykonywania swoich zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6 1

 

Ilekroć w niniejszej statucie jest mowa o:

1)       gminie – należy przez to rozumieć gminę Lubawka,

2)       radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lubawce,

3)       przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce,

4)       komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Lubawce,

5)       komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lubawce,

6)       radnych – należy przez to rozumieć radnych Rady Miejskiej w Lubawce,

7)       burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubawka,

8)       statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Lubawka,

9)       urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Lubawka,

10)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

§ 7

 

Siedzibą organów gminy jest miasto Lubawka.

 

§ 8

 

1. Herbem gminy jest herb miasta, który przedstawia się następująco:

    w centralnym punkcie znajduje się okrągła baszta koloru złota. Symetrycznie po obu stronach baszty zlokalizowane są zielone drzewa na białym tle. Kompleks: drzewo – baszta – drzewo znajduje się w wodzie koloru niebieskiego, w której pływa srebrna ryba. Woda z zaznaczonym falowaniem wypełnia 1/3 powierzchni herbu.

     Wzór graficzny i kolorystyczny herbu gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu. 

2. Barwy gminy określa flaga.

Flagą gminy jest prostokątny płat tkaniny w trzech równoległych kolorach. Począwszy od góry są to: biały, jasnozielony i niebieski. W centralnym punkcie flagi może występować herb gminy. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 2 : 3. Wzór graficzny i kolorystyczny flagi gminy stanowi załącznik nr 3 do statutu.

3.       Zasady używania herbu i barw gminy oraz insygniów władz określa rada odrębną uchwałą.

 

 

Rozdział II

 

Jednostki pomocnicze gminy.

 

§ 9

 

1. Jednostki pomocnicze gminy tworzone są na podstawie uchwały rady podjętej z inicjatywy:

1)       organów gminy,

2)       mieszkańców obszaru, który ta jednostka ma obejmować.

2. Utworzenie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, których tryb określa rada w drodze odrębnej uchwały.

3. Inicjatorem utworzenia jednostki pomocniczej może być 10% mieszkańców obszaru, który ta jednostka ma obejmować, posiadający czynne prawo wyborcze do rady.

4. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza burmistrz z urzędu jeżeli jest ona tworzona z inicjatywy organów gminy, lub w porozumieniu z inicjatorami utworzenia jednostki, jeżeli jest ona tworzona z inicjatywy mieszkańców.

5. Do łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1- 4.

 

§ 10

 

Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnić się powinno przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne między mieszkańcami.

 

§ 11

 

Uchwała, o której mowa w § 9 ust. 1, powinna określać w szczególności:

1)       obszar,

2)       granice,

3)       siedzibę władz,

4)       nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 12

 

1. Rada może corocznie w uchwale budżetowej wyodrębnić środki na wydatki jednostek pomocniczych, w takim przypadku jednostki pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie wydzielonymi do ich dyspozycji środkami, przeznaczając je na realizację zadań statutowych. Prowadzenie gospodarki finansowej odbywać się winno w ramach     budżetu gminy.

2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1, rada w drodze odrębnej uchwały może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo może zarządzać,   korzystać z niej  oraz rozporządzać pochodzącymi z niej dochodami w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym statucie.

 

§ 13

 

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach komisji stałych, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, jak również może uczestniczyć w posiedzeniach innej komisji na zaproszenie jej przewodniczącego.

 

§ 14

 

Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawują organy gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

Rozdział III

 

Jednostki organizacyjne gminy.

 

§ 15

 

1.  Jednostki organizacyjne gminy tworzone są na podstawie uchwały rady podjętej      z  inicjatywy organów gminy.

2.  Statut gminnej jednostki organizacyjnej uchwala rada gminy.

3.  Statut winien określać w szczególności: nazwę jednostki, zakres działania, siedzibę zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących gospodarowania tym majątkiem.

4. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do właściwości burmistrza jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

 

Rozdział IV

 

Organizacja wewnętrzna rady

 

§ 16

 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

2. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

 

 

 

 

 

 

§ 17

 

1. Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz przez burmistrza wykonującego jej      uchwały.

2.  Burmistrz i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają okresowe      sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 18

 

1. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1)       Komisję Rewizyjną,

2)       Komisję Rozwoju i Budżetu,

3)       Komisję Spraw Społecznych i Rolnictwa.

2. Radny może być członkiem jednej komisji stałej, z wyłączeniem komisji rewizyjnej

3. W czasie trwania kadencji rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

4. Zakres działania komisji wymienionych w punkcie 1.2, 1.3  stanowią załączniki nr 4 i 5.

 

§ 19

 

1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wyboru przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Pierwszą sesje nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w terminie określonym przez ustawę.

4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)       określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2)       przygotowanie porządku obrad,

3)       dokonanie otwarcia sesji,

4)       powierzenie prowadzenia obrad, do czasu wyboru przewodniczącego rady, najstarszemu wiekiem radnemu obecnemu na sesji.

5)       Porządek obrad, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego burmistrza o stanie gminy.

 

§ 20

 

Pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący rady.

 

§ 21

 

1. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia rady prace komisji rady.

2. Podział zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje przewodniczący rady.

 

§ 22 1

 

Obsługę rady zapewnia pracownik urzędu wskazany przez burmistrza.

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Tryb pracy rady

 

§ 23

 

1.  Sesje rady.

 

1. Rada obraduje na sesjach i rozpatruje w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach stanowiących lub kontrolnych, określonych w ustawie oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Oprócz uchwał rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne

2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie do określonego postępowania,

3) oświadczenia – zawierające stanowisko w danej sprawie,

4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidywany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 24

 

1. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonywania swych zadań nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Okresowy plan pracy (półroczny lub roczny) przygotowuje przewodniczący przy współudziale wiceprzewodniczącego i przewodniczących stałych komisji i przedstawia go radzie do zaakceptowania. Rada może w trakcie realizacji planów pracy dokonać zmian i uzupełnień w przyjętym planie pracy.

3. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane, bez względu na plan pracy rady w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

2. Przygotowanie sesji.

 

§ 25

 

1. Sesje przygotowuje przewodniczący rady, do zadań, którego w tej mierze w szczególności należy:

1)       ustalenie porządku obrad,

2)       ustalenie miejsca, terminu oraz godziny rozpoczęcia sesji,

3)       zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał w sprawach objętych projektem porządku obrad.

2. Podstawą ustalenia przez przewodniczącego rady porządku obrad na sesji zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy jest projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał  zaproponowany i uzasadniony przez wnioskodawców.

 

§ 26

 

1. Sesje zwołuje przewodniczący rady, lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

2. O terminie miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

3. W przypadku sesji zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy, terminie powiadomienia radnych wynosi 2 dni z zachowaniem formy powiadomienia, o której mowa w ust. 2.

4. Powiadomienia o terminie sesji budżetowej oraz sesji, na której ma być rozpatrywane sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

6. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego w imieniu własnym, radnego w imieniu klubu radnych lub radnego w imieniu komisji tylko na początku obrad przed przyjęciem porządku obrad.

 

§ 27

 

1. Przewodniczący rady może powiadomić o sesji wojewodę, starostę oraz w miarę potrzeby inne osoby lub instytucje. Powiadomienie jest równocześnie zaproszeniem do udziału  w sesji.

2. W sesjach rady uczestniczą z głosem doradczym - burmistrz, sekretarz i skarbnik gminy.

3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli rady.

4. W obradach rady mogą uczestniczyć wyznaczeni przez burmistrza pracownicy urzędu. Osoby te z upoważnienia burmistrza oraz za zgodą przewodniczącego obrad, mogą udzielać niezbędnych wyjaśnień, referować sprawy.

 

3. Zasady obradowania.

 

§ 28

 

Burmistrz obowiązany jest udzielić radzie wszelkiej pomocy związanej z przygotowaniem materiałów na sesję jak również zapewnić obsługę organizacyjno-techniczną gwarantującą sprawny jej przebieg.

 

§ 29

 

W lokalu, w którym odbywa się posiedzenie rady należy zapewnić miejsca dla radnych, zaproszonych gości, a także miejsca dla publiczności.

 

§ 30 1

 

Wyłączenie jawności sesji lub jej części jest dopuszczalne jedynie w przypadkach, gdy wynika to z przepisów ustawowych

 

4. Przebieg sesji.

 

§ 31

 

1. Sesja rady odbywa się na jawnym posiedzeniu.

2. Z uwagi na niemożność rozpatrzenia całości porządku na jednym posiedzeniu, na wniosek przewodniczącego obrad lub radnego, rada może postanowić o odbyciu sesji na więcej niż jednym posiedzeniu lub przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. Przewodniczący obrad może je przerwać w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających radzie właściwe obradowanie.

4. Radnych obecnych na przerwanym posiedzeniu uznaje się za powiadomionych o terminie kontynuowania obrad.

5. Radni stwierdzają swoją obecność na posiedzeniach własnoręcznym podpisem na liście obecności z chwilą przybycia na sale obrad.

6. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili posiedzenie przed jego zakończeniem przyczyniając się do załamania quorum i doprowadzając do konieczności odroczenia obrad odnotowuje się w protokole z sesji.

 

§ 32

 

1. Kolejne sesje rady zwoływane są w terminach wynikających z planu pracy rady lub w terminach określonych przez przewodniczącego rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 24 ust. 3.

 

§ 33

 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu – quorum.

2. Przewodniczący rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu jednakże rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 34

 

1. Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący obrad.

2. Przewodniczącym obrad jest przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący rady. Przewodniczący rady może także w trakcie obrad powierzyć ich prowadzenie wiceprzewodniczącemu.

3. Przewodniczący obrad czuwa nad ich sprawnym przebiegiem.

 

§ 35

 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram sesję Rady Miejskiej 1 w Lubawce”.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności quorum, a w razie jego braku – wyznacza nowy termin posiedzenia i przerywa obrady.

 

§ 36

 

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

2. Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje w szczególności:

1)       przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z którego treścią radni uprzednio mieli możliwość zapoznania się u pracownika urzędu ds. obsługi rady,

2)       interpelacje i zapytania radnych,

3)       informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych między sesjami,

4)       sprawozdanie burmistrza z działalności  w okresie międzysesyjnym, w tym zwłaszcza z wykonania uchwał rady,

5)       rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

6)       odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

7)       wolne wnioski i informacje.

 

 

 

 

§ 37

 

1. Radny może składać interpelacje i zapytania.

2. Interpelacje i zapytania są kierowane do burmistrza.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady; przewodniczący rady niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielona w formie pisemnej w terminie 21 dni – na ręce przewodniczącego rady i radnego składającego interpelację.

6. Odpowiedź na interpelację udziela burmistrz lub upoważniony przez burmistrza pracownik urzędu.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

8. Przewodniczący rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiada na nie na najbliższej sesji rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 38

 

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce przewodniczącego rady lub ustnie w trakcie sesji. Przewodniczący zwraca się do adresata zapytania o udzielenie odpowiedzi. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie w trakcie sesji nie jest możliwa, adresat zapytania udziela odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni. Postanowienia § 35 ust. 5, 6, i 7 stosuje się w tym przypadku odpowiednio.

 

§ 39

 

Przynajmniej raz na rok na sesji sprawozdanie ze swojej działalności składają przewodniczący komisji lub wyznaczony członek sprawozdawca z pracy komisji.

 

 

§ 40

 

Burmistrz na każdej sesji przedkłada radzie informację o działalności w okresie między sesyjnym, zwłaszcza o wykonaniu uchwał rady.

 

 

 

§ 41

 

1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

3. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością mówców, jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (ad vocem).

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego obrad.

5. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, w szczególności w celu złożenia wyjaśnień będących przedmiotem obrad.

 

 

§ 42

 

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku obrad.

3. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.

4. Jeżeli forma lub treść wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad lub uchybiają powadze sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odnosi skutku może odebrać mu głos nakazując odnotowanie tego w protokole.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

6. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 43

 

Na wniosek radnego przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad informując o tym radę.

 

§ 44

 

1.       Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

1/  stwierdzenia quorum,

2/  zmiany porządku obrad,

3/  ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

4/  zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

5/  zarządzenia przerwy,

6/  zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

7/  głosowania nad uchwałą bez dyskusji,

8/  odesłania projektu uchwały do komisji,

9/  ponownego przeliczenia głosów,

10/ przestrzegania zasad prowadzenia obrad.

2.       Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący obrad poddaje pod rozstrzygnięcie przez radę poprzez głosowanie po uprzednim dopuszczeniu jednego głosu „za” i ewentualnie jednego głosu „przeciwko” wnioskowi.

 

§ 45

 

1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący obrad zamyka dyskusję w razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub burmistrzowi, a jeżeli zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący obrad może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

 

 

§ 46

 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Miejskiej 1 w Lubawce”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 47

 

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 48

 

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 49

 

1.       Z każdego posiedzenia rady sporządza się protokół, który winien odzwierciedlać wiernie przebieg sesji i zawierać:

1/ numer, datę i miejsce posiedzenia,

2/ imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

3/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4/ stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5/ zatwierdzony porządek obrad,

6/ przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie oraz teksty     zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów     zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7/ przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”      i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych.,

8/ czas trwania sesji,

9/ wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

10/ podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

2.       Do protokołu dołącza się :

         Listę obecności radnych i osób zaproszonych na sesję spoza rady,

         Listę podjętych przez radę uchwał wraz z ich tekstami,

         Pisemne usprawiedliwienia nieobecnych na sesji radnych,

         Inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie obrad.

3.       Protokół wykłada się do wglądu radnych w siedzibie urzędu.

4.       Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami, jednak nie później niż na najbliższej sesji.

5.       O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący rady po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.

6.       Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione, może przedłożyć je na sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

7.       Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadający numerowi sesji w danym roku i oznaczeniu roku kalendarzowego.

8.       Wyciągi z protokółów sesji rady przekazuje się zainteresowanym jednostkom organizacyjnym gminy i odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu:

 

5. Uchwały.

 

§ 50

 

1. Rada rozstrzyga sprawy, należące do jej kompetencji rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.

2. Uchwały, a także deklaracje oświadczenia, apele i opinie są odrębnymi dokumentami, sporządzonymi z zachowaniem wymogów statutowych przy ich opracowaniu.

3. Nie wymagają formy odrębnego dokumentu postanowienia proceduralne rady, które mogą być odnotowane w protokole sesji.

 

§ 51

 

1.       Z inicjatywą podjęcia uchwały przez radę, jako wnioskodawcy, mogą występować:

1/ burmistrz

2/ co najmniej 5 radnych,

3/ komisje problemowe rady,

4/ kluby radnych,

2.       W sprawie wymagającej podjęcia przez radę natychmiastowych rozstrzygnięć inicjatywa podjęcia uchwały może być zgłoszona w trakcie obrad przez co najmniej pięciu radnych.

3.       Rada po wysłuchaniu stanowiska merytorycznego właściwej komisji oraz po zasięgnięciu opinii prawnej może zdecydować o włączeniu projektu zgłaszanego w tym trybie pod obrady toczącej się sesji.

 

§ 52

 

1. Uchwała rady powinna zawierać:

        1/ datę i tytuł uchwały,

2/ podstawę prawną,

3/ treść merytoryczną rozstrzygnięcia,

4/ określenie organu odpowiedzialnego za jej realizację,

5/ terminu wejścia w życie i ewentualny czas obowiązywania.

2. Uchwała rady dotycząca zobowiązań finansowych winna wskazywać źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

 

§ 53

 

1. Uchwałę opatruje się numerem sesji (cyframi rzymskimi) numerem uchwały według kolejności jej podjęcia (cyframi arabskimi) i wskazaniem roku podjęcia.

2. Projekty uchwał rady przygotowywane i wnoszone przez burmistrza opiniują właściwe komisje rady. Treść opinii przekazywana jest radnym podczas sesji przez przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.

3. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez komisję, klub radnych lub grupę radnych, burmistrz wyraża swoje stanowisko do projektu uchwały. Opinie w tej sprawie burmistrz przedkłada na ręce przewodniczącego rady, a przewodniczący zapoznaje radnych z tą opinią w trakcie sesji rady.

4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego urzędu.

 

§ 54

 

Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W uchwałach należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

§ 55

 

1. Uchwałę podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący w zależności od tego, który z nich prowadził obrady.

2. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze i przechowuje je wraz z protokołami sesji rady.

3. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji do wiadomości zależnie od ich treści.

 

6. Procedura głosowania.

 

§ 56

 

1. Głosowanie może być jawne lub tajne.

2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.

3. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie.

4. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 57

 

1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw”, o „wstrzymał się i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie z ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

 

§ 58

 

1. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez radę komisja skrutacyjna z grona radnych obecnych na sesji, która spośród siebie wybiera przewodniczącego komisji.

2. Głosowanie tajne przeprowadza się na karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią rady.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4. Za głosy ważne uznaje się te głosy, które oddano poprzez postawienie znaku X przy wyrazie „za” albo „przeciw” lub „wstrzymał się”. Wpisanie więcej niż jednego znaku X lub brak znaku na karcie powodują nieważność głosu. Przekreślenie oznacza, że głos został oddany bez dokonania wyboru i jest głosem ważnym.

5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

6. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się.

7. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji rady.

 

§ 59

 

W przypadku, gdy rada postanowi o przeprowadzeniu głosowania w trybie głosowania imiennego, postanowienie § 57 stosuje się odpowiednio. Na karcie do głosowania umieszcza się w takim przypadku imię i nazwisko radnego.

 

§ 60

 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego realizacja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Postanowienie ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 61

 

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęciu uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie wniosku (wniosków) w pierwszej kolejności rada głosuje nad wnioskiem o odrzuceniu wniosku (wniosków) o podjęciu uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 60 ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek wniesionych do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w art. 6 na czas niezbędny do stwierdzenia, czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami projektu uchwały.

 

§ 62

 

1. Głosowanie nad uchwałą rady poprzedza dyskusja.

2. Kolejność wniosków dotyczących projektu uchwały jest następująca:

1/ głosowanie wniosku o odrzucenie uchwały,

2/ głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały do komisji problemowej lub      wnioskodawcy,

3/ głosowanie poprawek,

4/ głosowanie nad całością uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.

 

§ 63

 

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, iż przyjęty zostaje wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosów.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał, co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględna większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden ważnie oddany głos. W razie nieparzystej liczbie oddanych głosów, bezwzględna większość stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

3. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

 

7. Komisje rady.

 

§ 64

 

1. Rada w drodze uchwały powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając ich skład osobowy.

2. Komisje podlegają radzie w całym zakresie swojej działalności, przedkładając jej swoje okresowe (roczne lub półroczne) plany pracy i sprawozdania. Plany komisji podlegają zatwierdzeniu przez radę.

3. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybierany i odwoływany przez członków komisji.

4. Przewodniczącego komisji oraz skład osobowy komisji zatwierdza rada.

 

 

§ 65

 

1. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych zgodnie z zatwierdzonym przez radę planem pracy.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie zmian w planie pracy.

3. Do zadań komisji należy w szczególności:

1/ opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem po uchwaleniu przez radę,

2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę burmistrza oraz spraw wynikających z realizacji planów gospodarczych i budżetu gminy.

4/ przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców gminy w sprawach działalności rady i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie kompetencji komisji.

 

§ 66

 

1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w postaci opinii, wniosków, stanowiska, przyjmowanych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

2. Do posiedzenia komisji stosuje się odpowiednio postanowienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

3. Podjęte opinie, wnioski, stanowiska komisji przekazują radzie składając je na ręce przewodniczącego rady.

§ 67

 

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

 

§ 68

 

1. Z obrad komisji sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać:

1/ porządek obrad

2/ przedstawienie przebiegu obrad oraz treść wystąpień i składanych oświadczeń,

3/ wyniki głosowania oraz treść podjętych rozstrzygnięć,

4/ listę obecności.

3. Za przygotowanie protokołu odpowiada przewodniczący komisji.

4. Protokolantem komisji może być członek komisji, bądź pracownik urzędu wskazany przez burmistrza. 1

5. Protokół obrad podpisany przez przewodniczącego oraz protokolanta udostępnia się do wglądu uczestnikom posiedzenia w siedzibie urzędu celem ewentualnego naniesienia niezbędnych poprawek.

6. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza komisja na najbliższym posiedzeniu.

7. Protokoły wraz z innymi dokumentami zebranymi przez komisję przechowywane są przez pracownika wskazanego przez burmistrza. 1

 

§ 69

 

1. Komisje stałe i doraźne, w zakresie wspólnych spraw zobowiązane są do współpracy.

2. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, jeżeli jest to uzasadnione tematyką obrad.

3. Termin, miejsce i temat wspólnego posiedzenia uzgadniają przewodniczący komisji, informując o tym członków.

 

 

§ 70

 

1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, rada może powoływać komisje doraźne.

2. Uchwała o powołaniu komisji winna zawierać określenie przedmiotu działania komisji, celu jej powołania, przypuszczalny czas zakończenia prac oraz sposobu złożenia sprawozdania z działalności komisji doraźnej.

3. Komisja doraźna zostaje uchwałą rady odwołana po przyjęciu przez rade końcowego sprawozdania z jej działalności.

 

§ 71

 

1. Liczbę członków komisji doraźnej oraz skład osobowy każdorazowo określa rada.

2. Zasady powoływania członków komisji oraz tryb działania i uprawnienia stosuje się odpowiednio jak w przypadku powołania i działania komisji stałych.

 

8. Radni.

 

§ 72

 

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji własnoręcznym podpisem na liście obecności,

2. Radny jest obowiązany wyjaśnić i usprawiedliwić przewodniczącemu rady swoją przewidywaną i faktyczną nieobecność na sesji rady.

 

§ 73

 

1. Radny jest obowiązany utrzymywać więź ze swoimi wyborcami.

2. Radni w uzgodnieniu z przewodniczącym rady mogą stosownie do potrzeb pełnić dyżury i w trakcie nich przyjmować mieszkańców gminy w siedzibie urzędu w sprawach dotyczących gminy i mieszkańców.

 

 

 

 

§ 74

 

Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach wiązanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

§ 75

 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o zamiarze rozwiązania z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja w takim przypadku przedkłada swoje ustalenia, propozycje i wnioski na piśmie przewodniczącemu rady.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 1 rada powinna zapoznać się również z wyjaśnieniami radnego.

 

9. Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 76

 

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 77

 

1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni  uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

 

 

Rozdział VI

 

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej.

 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

 

§ 78

 

1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i jego zastępca oraz członkowie w liczbie trzech.

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.

3. Przewodniczącego komisji i jego zastępcę oraz skład osobowy zatwierdza rada.

 

 

 

§ 79

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego zastępca (wyznaczony przez niego zastępca).

 

§ 80

 

Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji rewizyjnej.

O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej decyduje rada.

Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

2. Zasady kontroli.

 

§ 81

 

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

-    legalności,

-    gospodarności,

-    rzetelności,

-    celowości,

                        oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

 

§ 82

 

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach rady.

 

 

§ 83

 

Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)      kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2)      problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3)      sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

§ 84

 

1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

 

 

§ 85

 

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 7 dni roboczych.

 

§ 86

 

1. Kontroli komisji rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać komisji rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

§ 87

 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 81
ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

3. Tryb kontroli.

 

§ 88

 

1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu komisji rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka komisji rewizyjnej.

4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków komisji rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały komisji rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek komisji rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty  dziesięciokrotnie minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach.

7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do przewodniczącego komisji rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku niezwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt komisji rewizyjnej.

 

§ 89

 

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i  burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego rady.

 

§ 90

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

 

§ 91

 

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

 

4. Protokoły kontroli.

 

§ 92

 

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

§ 93

 

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.]

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej.

 

§ 94

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 95

 

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: przewodniczący rady, przewodniczący komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

 

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 

§ 96

 

1. Komisja rewizyjna przedkłada radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. Plan przedłożony radzie musi zawierać co najmniej:

    1) terminy odbywania posiedzeń,

    2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy komisji rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 97

 

1. Komisja rewizyjna składa radzie – w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

    1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

    2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

    3) wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną,

    4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

    5) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

§ 98

 

1. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego komisji zgodnie z planem pracy.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

    1) radnych nie będących członkami komisji rewizyjnej,

    2) osoby zaangażowane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

3. W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą brać udział jej członkowie i  zaproszone osoby. Prawo wstępu na posiedzenia komisji mają również inne osoby niż wymienione w zdaniu poprzedzającym, jeżeli są zainteresowane tematyką posiedzenia. 1

4. Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

§ 99

 

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§ 100

 

Obsługę biurową komisji rewizyjnej zapewnia burmistrz.

 

§ 101

 

1. Komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej burmistrza do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy. 1

 

§ 102

 

1. Komisja rewizyjna może na zlecenie rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez komisję rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

Rozdział VII

 

Zasady działania klubów radnych.

 

§ 103

 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Przynależność do klubu jest dobrowolna.

§ 104

 

1. Klub może utworzyć, co najmniej czterech radnych. 1

2. Utworzenie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu rady.

3. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 winna być zawarta informacja o:

1) Nazwie klubu,

2) Imiennym składzie klubu

3) Imieniu i nazwisku przewodniczącego klubu.

4. Przewodniczący klubu obowiązany jest niezwłocznie informować przewodniczącego rady o każdej zmianie składu klubu lub o jego rozwiązaniu.

 

§ 105

 

1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.

2. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 106

 

1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać rozwiązaniu w trakcie kadencji rady, na mocy podjętych uchwał przez ich członków, a także w przypadku, gdy liczba członków klubu spadnie poniżej trzech 1.

 

§ 107

 

Pracami klubu kierują ich przewodniczący, wybierani przez członków klubu.

 

§ 108

 

1. Kluby działają w oparciu o przyjęty przez klub regulamin.

2. Postanowienia regulaminu klubu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu gminy.

3. Przewodniczący klubu obowiązany jest do przedkładania przewodniczącemu rady regulaminu klubu oraz jego zmian i uzupełnień.

 

§ 109

 

1. Klubom radnych przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, a także uprawnienia składania na ręce przewodniczącego rady wniosków i opinii o organizacji i trybie działania rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko podczas sesji rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

Tryb pracy burmistrza.

 

§ 110

 

Burmistrz wykonuje:

1) uchwały rady,

2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego      prawa -  należy do niego,

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

 

§ 111

 

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

 

§ 112

 

Komisje rady mogą  zapraszać burmistrza na ich posiedzenie.

 

§ 113

 

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 110 i § 112 w przypadku uzyskania upoważnienia od burmistrza.

 

 

Rozdział IX.

 

 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów rady, komisji i burmistrza.

 

 

§ 114

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

 

§ 115

 

Protokoły z posiedzeń rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

 

§ 116

 

1. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępnia się w biurze rady, w dniach pracy urzędu gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu działania burmistrza oraz urzędu udostępniane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

 

§ 117

 

Realizacja uprawnień określonych w § 113 i § 114 może się odbywać wyłącznie w urzędzie gminy i w asyście pracownika urzędu gminy.

 

§ 118

 

Uprawnienia określone w § 113 i § 114 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw - jawności.

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Rozdział X

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 119

 

Do zmian i uzupełnień niniejszego statutu mają zastosowanie procedury jak przy jego uchwaleniu.

 

§ 120

 

W sprawach nie uregulowanych  w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2004-01-16 11:24:47
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2004-01-16 11:24:47
Data ostatniej aktualizacji 2004-01-16 11:24:47
Ilość pobrań 626
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2004-01-16 11:24:47
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2004-01-16 11:24:47
Data ostatniej aktualizacji 2004-01-16 11:24:47
Ilość pobrań 610
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2004-01-16 11:24:47
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2004-01-16 11:24:47
Data ostatniej aktualizacji 2004-01-16 11:24:47
Ilość pobrań 661
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2004-01-16 11:24:47
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2004-01-16 11:24:47
Data ostatniej aktualizacji 2004-01-16 11:24:47
Ilość pobrań 621
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2004-01-16 11:24:47
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2004-01-16 11:24:47
Data ostatniej aktualizacji 2004-01-16 11:24:47
Ilość pobrań 635
drukuj
metryka
historia zmian