Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory uzupełniające ławników 2024- 2027

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających na ławników sądów powszechnych w kadencji 2024-2027.

Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

 

Zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada Miejska w Lubawce przeprowadza wybory ławników na kadencję 2024-2027 do:

- Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze łącznie 1 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0 ławników;

- Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 0 ławnik, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0 ławników.

 

Podstawa prawna:

-     ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, poz. 614),

-     rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września 2023 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokat i aplikant adwokacki;
5) radca prawny i aplikant radcowski;
6) duchowny;
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) radny gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)   prezesi właściwych sądów;

2)   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)   co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z  pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z artykułem 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa na podstawie art. 162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika na podstawie art. 162 § 7a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa na podstawie art. 162 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.


WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy składać w Biurze Rady (I piętro pokój nr 11) lub w Biurze podawczym (parter, pok. nr 1) w Urzędzie Miasta w Lubawce, Plac Wolności 1  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” – w godzinach pracy Urzędu
(biuro podawcze): poniedziałek 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, piątek – 7.30 – 14.00,
(biuro rady): poniedziałek 9:00-16.00, wtorek, środa, czwartek 7.30 – 14.30, piątek – 7.30 – 14.00,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki są dostępne w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Anita Makarewicz
Data wytworzenia 2023-08-16 12:01:08
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-08-16 12:01:08
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-16 12:01:08
Ilość pobrań 96
Odpowiedzialny za treść Anita Makarewicz
Data wytworzenia 2023-08-16 12:01:13
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-08-16 12:01:13
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-16 12:01:13
Ilość pobrań 90
DOC, 23,5KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Anita Makarewicz
Data wytworzenia 2023-08-16 12:01:17
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-08-16 12:01:17
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-16 12:01:17
Ilość pobrań 90
Odpowiedzialny za treść Anita Makarewicz
Data wytworzenia 2023-08-16 12:01:21
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-08-16 12:01:21
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-16 12:01:21
Ilość pobrań 94
Odpowiedzialny za treść Anita Makarewicz
Data wytworzenia 2023-08-16 12:01:28
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-08-16 12:01:28
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-16 12:01:28
Ilość pobrań 88
drukuj
metryka
historia zmian