Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2020

Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2020 r.

Stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz 713 ze zm.) Wójt zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy. Dokument ten powinien być przedłożony Radzie do 31 maja.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubawce, która oplanowana jest w miesiącu czerwiec 2021 roku, zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Lubawka za 2020 rok. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz funduszu sołeckiego. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem o stanie gminy, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady PISEMNE ZGŁOSZENIE (załącznik), poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji do Urzędu Miasta w Lubawce, Pl. Wolności 1. Zgłoszenia można nadać pocztą na adres urzędu lub złożyć osobiście.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Patrycja Wójcik
Data wytworzenia 2021-06-01 12:09:44
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2021-06-01 12:09:44
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-01 12:09:44
Ilość pobrań 321
Odpowiedzialny za treść Patrycja Wójcik
Data wytworzenia 2021-06-01 12:09:50
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2021-06-01 12:09:50
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-01 12:09:50
Ilość pobrań 310
drukuj
metryka
historia zmian