Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika.

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy:

-        posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm./,

-        posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm./,

-        zaliczeni do I i II grupy inwalidów,

-        posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

 

oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka,, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra, lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca, wpisany do rejestru wyborców w Gminie Lubawka, składa wniosek do Burmistrza Miasta Lubawka.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia
16 października 2015 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

-        pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

-        kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

 

Akt pełnomocnictwa co do zasady sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

 

Wyborca ma prawo do cofnięcia pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

-        złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października
2015 r.
, stosownego oświadczenia burmistrzowi;

-        doręczenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w odrębnych obwodach głosowania.

                                                                                Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                        /-/ Ewa Kocemba

                                                                                                                                                                                                        
Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2015-09-11 13:30:27
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2015-09-11 13:30:27
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-11 13:30:27
Ilość pobrań 630
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2015-09-11 13:30:27
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2015-09-11 13:30:27
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-11 13:30:27
Ilość pobrań 634
drukuj
metryka
historia zmian