Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne.

 

Głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę burmistrzowi najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 12 października 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie, a także adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest
to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

 

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

-        zaadresowana koperta zwrotna,

-        karta do głosowania,

-        koperta na kartę do głosowania,

-        oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

-        instrukcja głosowania korespondencyjnego,

-        ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X”
są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta
na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji ds. referendum. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty, należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie oświadczenia spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego. 

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

 

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania, a także wyborcy, którzy udzieli pełnomocnictwa do głosowania.

                                                                                  Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                          /-/ Ewa Kocemba

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2015-09-11 13:27:47
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2015-09-11 13:27:47
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-11 13:27:47
Ilość pobrań 597
drukuj
metryka
historia zmian