Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

Lubawka, dnia 11 września 2015 r.

       

Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubawka uprzejmie informuje, że:

 

1.      Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP odbędą się w dniu 25 października 2015 r. Głosować będzie można od godziny 700 do godziny 2100.

 

2.      Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Lubawka. /Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 września 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

3.      Lokal obwodowej komisji wyborczej właściwy ze względu na adres zamieszkania znajduje się:

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto LUBAWKA

ulice: 40 Lecia WOP, Brzozowa, Celna, Graniczna, Mickiewicza, Nadbrzeżna, Podgórze, Podlesie, Polna, Przyjaciół Żołnierza, Sportowa, Szeroka, Szkolna, Szymrychowska, Świerczewskiego, Świerkowa, Torowa, Węglowa, Zakopiańska

Gimnazjum Publiczne

ul. Mickiewicza 4

Lubawka

2

Miasto LUBAWKA

ulice: Aleja Wojska Polskiego, Boczna, Browarna, Ciasna, Długosza, Domy Kolejowe, Garbarska, Górska, Jagiellońska, Jedwabna, Kombatantów, Kościuszki, Krótka, Łączna, Ogrodowa, Piastowska, Piaszczysta, Plac Jana Pawła II, Plac Wolności,   Pocztowa, Potokowa, Tkacka, Wąska, Wiejska, Wodna

Szkoła Podstawowa

ul. Boczna 13

Lubawka

3

Miasto LUBAWKA

ulice: Anielewicza, Bohaterów Stalingradu, Cmentarna, Dolna, Drzymały, Dworcowa, Gazowa, Kamiennogórska, Komunalna, Leśna, Lipowa, Morska, Nowa Kolonia, Sienkiewicza, Zielona

Dom Kultury

ul. Kamiennogórska 19

Lubawka

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

4

Sołectwa: CHEŁMSKO ŚLĄSKIE, BŁAŻEJÓW, OKRZESZYN, UNIEMYŚL

Zespół Szkół Publicznych

im. „Tkaczy Chełmskich”

ul. Kolonia 14

Chełmsko Śląskie

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

5

Sołectwa: BŁAŻKOWA, PACZYN, PAPROTKI, STARA BIAŁKA  

Świetlica Wiejska

Stara Białka nr 35

6

Sołectwa: JARKOWICE, MISZKOWICE

Szkoła Podstawowa

w Miszkowicach

Miszkowice nr 8

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

7

Sołectwa: BUKÓWKA, NIEDAMIRÓW, OPAWA, SZCZEPANÓW  

Świetlica Wiejska

Opawa nr 59

 

4.      Wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. W tym celu powinien on złożyć wniosek do Urzędu Miasta Lubawka o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015 r.

     

We wniosku należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym
dla miejsca zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
oraz w obwieszczeniu burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

5.      Warunki i formy głosowania:

 

Głosowanie korespondencyjne.

 

Głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę burmistrzowi najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 12 października 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie, a także adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest
to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

 

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

-        zaadresowana koperta zwrotna,

-        karta do głosowania,

-        koperta na kartę do głosowania,

-        oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

-        instrukcja głosowania korespondencyjnego,

-        ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X”
są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta
na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji ds. referendum. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty, należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie oświadczenia spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego. 

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

 

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania, a także wyborcy, którzy udzieli pełnomocnictwa do głosowania.

     

Głosowanie przez pełnomocnika.

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy:

-        posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm./,

-        posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm./,

-        zaliczeni do I i II grupy inwalidów,

-        posiadający orzeczenie organu rentowego o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

 

oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka,, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra, lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca, wpisany do rejestru wyborców w Gminie Lubawka, składa wniosek do Burmistrza Miasta Lubawka.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia
16 października 2015 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

-        pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

-        kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

 

Akt pełnomocnictwa co do zasady sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

 

Wyborca ma prawo do cofnięcia pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

-        złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października
2015 r.
, stosownego oświadczenia burmistrzowi;

-        doręczenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w odrębnych obwodach głosowania.

                                                                                                                                                                                                        

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

 

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w lokalu wyborczym.

W dniu głosowania obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 

 

 

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja obowiązana jest, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego,
do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.

 

 

Burmistrz Miasta Lubawka

(-)  Ewa Kocemba

 

                                                             

Załączniki:

1.       Wniosek o dopisanie do spisu w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

2.       Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

3.       Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

4.       Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę.

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2015-09-11 13:21:02
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2015-09-11 13:21:02
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-11 13:21:02
Ilość pobrań 645
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2015-09-11 13:21:02
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2015-09-11 13:21:02
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-11 13:21:02
Ilość pobrań 655
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2015-09-11 13:21:02
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2015-09-11 13:21:02
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-11 13:21:02
Ilość pobrań 634
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2015-09-11 13:21:02
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2015-09-11 13:21:02
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-11 13:21:02
Ilość pobrań 632
drukuj
metryka
historia zmian