Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XII/83/03 w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubawka

Uchwała Nr XII/83/03

 

Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce

z dnia 28 października 2003 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubawka .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejsko-Gminna w Lubawce uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Gminy Lubawka stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/66/2003  Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 28 sierpnia 2003 r. dokonuje się następujących zmian:

 

1.       § 6 otrzymuje brzmienie:

    „Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)       gminie – należy przez to rozumieć gminę Lubawka,

2)       radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lubawce,

3)       przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubawce,

4)        komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej
w Lubawce,

5)       komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lubawce,

6)       radnych – należy przez to rozumieć radnych Rady Miejskiej
w Lubawce,

7)       burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubawka,

8)       statucie – należy przez to rozumieć statut gminy Lubawka,

9)       urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Lubawka,

10)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.”

 

2.       wprowadza się § 22 o brzmieniu:

„Obsługę rady zapewnia pracownik urzędu wskazany przez burmistrza.”

 

3.  wprowadza się § 30 o brzmieniu:

„Wyłączenie jawności sesji lub jej części jest dopuszczalna jedynie
w przypadkach, gdy wynika to z przepisów ustawowych.”

 

4. w § 35 ust. 1 po wyrazach „otwieram sesję” wyrazy „Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce”     zastępuje się wyrazami „Rady Miejskiej w Lubawce.”

5.       w § 46 ust. 1 po wyrazach „zamykam sesję” wyrazy „Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce „zastępuje się wyrazami „Rady Miejskiej w Lubawce.”

 

6.       w § 68 ust. 4 i 7 otrzymuje brzmienie:

„4. Protokolantem komisji może być członek komisji bądź pracownik urzędu wskazany  przez burmistrza.”

„ 7. Protokoły wraz z innymi dokumentami zebranymi przez komisję przechowywane są przez pracownika wskazanego przez burmistrza.”

 

7.       w § 98 wprowadza się ust. 3 o brzmieniu:      

„4. W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą brać udział jej członkowie
i zaproszone  osoby. Prawo wstępu na posiedzenia komisji mają również inne osoby niż  wymienione w zadaniu poprzedzającym, jeżeli są zainteresowane tematyka posiedzenia.”

 

8.       w § 101 wprowadza się ust. 2 o brzmieniu:

„2. W przypadku gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej burmistrza do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.”

 

9.       w § 104 wprowadza  się ust. 1 o brzmieniu:

„ 1. Klub może utworzyć, co najmniej czterech radnych.”

 

10.    w § 106 ust. 2 po wyrazach „spadnie poniżej” wyraz „pięciu” zastępuje się wyrazem „trzech.”

 

§ 2

 

Pozostała treść Statutu Gminy Lubawka pozostaje bez zmian

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubawka

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

drukuj
metryka
historia zmian