Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie reorganizacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubawce

U c h w a ł a Nr V/43/94

Rady Miasta i Gminy w Lubawce

z dnia 16 grudnia 1994r.

 

w sprawie reorganizacji

Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubawce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U, Nr 16, poz. 95 z póz. zmianami/ oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo budżetowe /tekst jednolity
z 1993r. Dz. U. Nr 72, poz. 344/ - Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W miejsce dotychczasowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej tworzy się:

 1. Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce.
 2. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Lubawce.
 3. Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Lubawce.

§ 2

Podstawę działania, zakres rzeczowy kompetencji zakładów, o których mowa
w § 1 stanowi jego statut, który nadaje Rada Miasta i Gminy.

§ 3

Zakłady wymienione w § 1 prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na zasadach zakładu budżetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są podporządkowane Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 4

 1. Składniki majątkowe - środki trwałe, obrotowe i osobowe Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubawce podlegają podziałowi na poszczególne zakłady wymienione w § 1.
 2. Podziału majątku, o którym mowa w ust. 1 dokona Zarząd Miasta i Gminy poprzez powołaną w tym celu komisję.

§ 5

 1. Zarząd Miasta i Gminy ustali limit zatrudnienia /ilość etatów/ dla poszczególnych zakładów wymienionych w § 1 w ramach posiadanych etatów reorganizowanego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Lubawce uwzględniając niezbędne potrzeby Zakładu
  i racjonalną gospodarkę zatrudnienia.
 2. Ograniczyć do minimum zatrudnienie pracowników na stanowis­kach administracyjnych. W miarę możliwości i potrzeb zwiększyć zatrudnienie na stanowiskach świadczących bezpośrednio usługi na rzecz ludności.

§ 6

Nadaje się statut dla:

 1. Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce wym. w § 1 pkt 1 - stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
 2. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Lubawce wym. w § 1 pkt 2 - stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
 3. Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Lubawce wym. w § 1 pkt 5 - stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7

1.      Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubawce działalność swoją w dotychczasowej strukturze organizacyjnej - wykonuje do dnia 31 grudnia 1994r.

2.      Zakłady Budżetowe wymienione w § 1 swoją działalność rozpoczną od dnia
1 stycznia 1995r.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 9

Traci moc uchwała Nr VII/40/91 Rady Miasta i Gminy w Lubawce z dnia 27 czerwca 1991r. w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubawce.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1994r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2003-09-25 11:37:32
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2003-09-25 11:37:32
Data ostatniej aktualizacji 2003-09-25 11:37:32
Ilość pobrań 855
drukuj
metryka
historia zmian