Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

WM. 6220.2.2023 obwieszczenie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia " Przebudowa drogi ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce"

WM.6220.2.2023                                                                                                                                                                 Lubawka, dnia 21 września 2023 r.

 

 

     OBWIESZCZENIE

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art.85 ust.3, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 2023 Dz. U. poz. 1094- ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. 2023,  poz.775 ze zmianami);

 

z a w i a d a m i a m

 

że na podstawie wniosku złożonego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Staręga  działającą w imieniu Gminy Lubawka w dniu 20 września 2023 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce”, planowanej do zrealizowania na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 559, 548, 600, 601, 595, 80, 427, 478, 420, 438, 411, 675/2, 538, 479, 676/4, 65/1, 479, 539, 56, 84, 114, 314/2, 315, 115, 581, 582, 583, 584, 585, 477, 476, 472, 471, 470, 469,675/1 obręb 0002 Lubawka oraz 669, 354/1 obręb 0003 Lubawka.

                Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności 1 w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawka, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka oraz w miejscu planowanej inwestycji na tablicy ogłoszeń w Chełmsku Śląskim.

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                                              Jowita Martyńska

                                                                                                                                               / podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2023-09-21 08:52:52
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-09-21 08:52:52
Data ostatniej aktualizacji 2023-09-21 08:52:52
Ilość pobrań 27
drukuj
metryka
historia zmian