Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

WM. 6220.1.2023 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach " ... Chełmsko Śląskie- sieć wodociągowa i kanalizacyjna"

WM.6220.1.2023                                                                                                                                                                      Lubawka, dnia 15 września 2023 r.

 

 

     OBWIESZCZENIE

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art.85 ust.3, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 2023 Dz. U. poz. 1094- ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. 2023,  poz.775 ze zmianami);

 

z a w i a d a m i a m

 

że na podstawie wniosku złożonego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Danileckiego  działającego w imieniu Gminy Lubawka w dniu 15 września 2023 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa. Część 1- Chełmsko Śląskie- sieć wodociągowa i kanalizacyjna”, obejmującej rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej planowanej do zrealizowania na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 165/1, 165/2, 283, 218/2, 284, 87/4, 247, 203, 206, 224, 295, 225, 280, 163, 199, 204/1, 161, 209, 231 obręb Chełmsko Śląskie

                Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności 1 w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawka, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka oraz w miejscu planowanej inwestycji na tablicy ogłoszeń w Chełmsku Śląskim.

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                              Jowita Martyńska

                                                                                                                / podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2023-09-18 10:36:01
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-09-18 10:36:01
Data ostatniej aktualizacji 2023-09-18 10:36:01
Ilość pobrań 25
drukuj
metryka
historia zmian