Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr działalności regulowanej BIP 01-2023

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Lubawka

 

Lp.

Firma

Oznaczenie siedziby i adres

(imię i nazwisko przedsiębiorcy)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

 

NUMER

 

REJESTROWY

nr w katalogu odpadów

 

Rodzaj odpadów komunalnych

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
 i  Handlowe

„COM-D" Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor,

 

 

 

 

 

695-000-17-73

 

 

 

 

390044713

15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

 

 

 

 

1/2012

 

 

 

 

 

15 01 01

opakowania z papieru i tekstury;

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03

opakowania z drewna;

15 01 04

opakowania z metali;

15 01 05

opakowania wielomateriałowe;

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07

opakowania z szkła;

15 01 09

opakowania z tekstyliów;

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 – Odpady  nieujęte w innych grupach

16 01 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając

           maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji

           pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

Zużyte opony

17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02

gruz ceglany,

17 01 03

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106

17 01 81

odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 02 01

drewno,

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 02

asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 80

odpadowa papa,

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 04 10

 

Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

17 04 05

żelazo i stal,

17 05 04

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503,

17 05 08

Tłuczeń torowy /kruszywo/ inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 ,170903

 

 

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

 

20 01 01

papier i tekstura;

20 01 02

szkło;

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10

odzież;

20 01 11

tekstylia;

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33*

 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

urządzenia zawierające freony

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

20 01 30

detergenty inne niż wymienione 20 01 29;

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31;

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20 01 35 *

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23  zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21. 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 38

drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

20 01 39

tworzywa sztuczne;

20 01 40

metale;

20 01 41

odpady zmiotek wentylacyjnych;

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;

20 01 99

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02

gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03

inne odpady nie ulegające biodegradacji;

20 03 01

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 02

odpady z targowisk;

20 03 03

odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;

20 03 06

odpady ze studzienek kanalizacyjnych;

20 03 07

odpady wielkogabarytowe;

20 03 99

odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

 

 

 

 

2

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.
w Lubawce ul: Nadbrzeżna 5A

58-420 Lubawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana wpisu
- na wniosek strony
w dniu 25.11.2015 r.
- zakres zmiany: rozszerzenie rodzajów odpadów

 

Zmiana wpisu
- na wniosek strony
w dniu 26.11.2015 r.
- zakres zmiany:

rozszerzenie rodzajów odpadów

 

Zmiana wpisu
- na wniosek strony
w dniu 29-12-2022 r.
- zakres zmiany:

rozszerzenie rodzajów odpadów

 

 

 

 

614-14-32-064

 

 

 

230443311

15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

 

 

 

 

 

 

2/2012

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 

16 - Odpady nieujęte w innych grupach

16 01 03

Zużyte opony

16 01 20

Szkło

17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

w 17 08 01

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

  20  01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 i 20 01 35

 20 01 37*

Drewno  zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 

 

 

3.

 

„SIMEKO” Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 33 58-506 Jelenia Góra

 

 

Wykreślony z dniem 19 lipca 2021 r.

 

611-24-85-951

 

 

231180150

15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

 

3/2012

15 01 01

Opakowania z papieru i tekstury;

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03

Opakowania z drewna;

15 01 04

Opakowania z metali;

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07

Opakowania z szkła;

15 01 09

Opakowania z tekstyliów;

15 01 10

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 06

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04 05

Żelazo i stal

17 05 03

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (PCB),

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13

Rozpuszczalniki

20 01 14

Kwasy

20 01 15

Alkalia

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

20 01 19

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w  20 01 29

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 i 20 01 35

20 01 37

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

4

 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

„ALBA” S.A.

53-238 Wrocław

Ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław *

 

 

 

 

 

 

*(zmiana wpisu
- na wniosek strony
w dniu 08.07.2014 r.
- zakres zmiany:
adres siedziby Spółki)

 

Wykreślono z dniem 14 sierpnia 2014 r. na wniosek strony

 

896-000-00-26

 

 

931623022

15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

 

4/2012

15 01 01

Opakowania z papieru i tekstury;

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03

Opakowania z drewna;

15 01 04

Opakowania z metali;

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07

Opakowania z szkła;

15 01 09

Opakowania z tekstyliów;

15 01 10

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 09

Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

17 04 10

Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 04

Materiały izolacyjne niezawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips, niezawierające substancji niebezpiecznych

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13

Rozpuszczalniki

20 01 14

Kwasy

20 01 15

Alkalia

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

20 01 19

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w  20 01 29

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 i 20 01 35

20 01 37

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

 20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

5.

CEROMA s.c.

Cembrzyński, Rogalski, Majda

 

Wykreślono z dniem 31 maja 2014 r. na wniosek strony.

8860006130

890012933

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

5/2013

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

6.

 

ALBA Dolny Śląsk

Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Ul: Piasta 16

8862370555

890691182

15 – Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

6/2013

15 01 01

Opakowania z papieru i tekstury;

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03

Opakowania z drewna;

15 01 04

Opakowania z metali;

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe;

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe;

15 01 07

Opakowania z szkła;

15 01 09

Opakowania z tekstyliów;

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 – Odpady  nieujęte w innych grupach

16 01 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając

           maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji

           pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

Zużyte opony

17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02

Gruz ceglany,

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82

Inne niewymienione odpady,

17 02 01

Drewno,

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 80

Odpadowa papa,

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*

 

Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503,

17 05 08

Tłuczeń torowy /kruszywo/ inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 ,170903

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 01

Papier i tekstura;

20 01 02

Szkło;

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10

Odzież;

20 01 11

Tekstylia;

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i życice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 21 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

 20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymieonione w innych podgrupach

7.

LUK-TRANS Łukasz Kozłowski

Akacjowa 6 D/13

49-318 Skarbimierz Osiedle

 

Wykreślono w dniu 11 kwietnia 2014 r. na wniosek strony.

 

7471694922

161479621

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

7/2013

 

20 01 10

 

Odzież

20 01 11

Tekstylia

8.

Firma Handlowa „TESSO” sp.j.

Andrzej Kowalczyk, Dorota Kowalczyk 81-549 Gdynia ul. Spokojna 20 A

 

Wykreślono w dniu 06 marca 2014 r. na wniosek strony.

585-000-31-34

190198747

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

8/2014

 

20 01 10

 

Odzież

20 01 11

Tekstylia

9.

A.S.A. EKO POLSKA

Spółka z o.o.

Ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

FCC POLSKA

Spółka z o.o.

Ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

 

 

Zmiana wpisu
- na wniosek strony
w dniu 15.12.2017 r.
- zakres zmiany: nazwa firmy

 

6762157648

357190739

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

9/2016

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03

Zużyte opony

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 , 17 09 03

20 01 01

Papier i tektura;

20 01 02

Szkło;

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

20 01 10

Odzież;

20 01 11

Tekstylia;

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

 20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

10

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1 a

50-518 Wrocław

 

7551845613

532468984

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

10/2016

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03

Zużyte opony

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 80

Odpadowa papa

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 , 17 09 03

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

 20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

11

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

 

6571053027

 

291128177

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

12/2019

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03

Zużyte opony

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia                                        

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i  stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione  w 17 08 01

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 1709 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub  16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

 

 

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

20 01 40

Metale

 

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

 

 20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

20 03 02

Odpady z targowisk

 

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

                   

 

                                                                                                       

 

drukuj
metryka
historia zmian