Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zmiana parametrów technologicznych instalacji MBP oraz kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów w ZUO Lubawka przy ul. Zielonej”

WM.6220.2.2021                                                                              Lubawka, dnia 30 maja  2022 r.

 

 

Zawiadomienie

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art.85 ust.3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029- ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m  że:

 

  1. że na podstawie wniosku złożonego przez Prezesa Zarządu Pana Edwarda Kaczora, reprezentującego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce z/s przy ul. Nadbrzeżnej 5a – Burmistrz Miasta Lubawka w dniu 30 maja 2022 roku wydał decyzję znak: WM.6220.2.2021 o ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana parametrów technologicznych instalacji MBP oraz kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów w ZUO Lubawka przy ul. Zielonej”, przewidzianego do realizacji na terenie istniejącego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 117/3, 120/2, 123, 121/5, 122, 125 obręb 1 Lubawka oraz  152 obręb Bukówka.
  2. Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy w tym uzgodnienia i opinie organów współdziałających dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności 1 w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawka. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  Oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                                                           Sławomir Antoniewski

                                                                                                                / podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2022-06-02 14:08:29
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2022-06-02 14:08:29
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-02 14:08:29
Ilość pobrań 115
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2022-06-02 14:08:36
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2022-06-02 14:08:36
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-02 14:08:36
Ilość pobrań 109
PDF,927,4KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2022-06-02 14:08:42
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2022-06-02 14:08:42
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-02 14:08:42
Ilość pobrań 115
drukuj
metryka
historia zmian