Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowy ścieżki rowerowej na nieistniejącej linii kolejowej 330 Chełmsko Śląskie- Okrzeszyn

                                                              Lubawka, dnia 08 czerwca 2021 r.

WM . 6220. 1.2021

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu  postępowania administracyjnego

 

             Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2021,  poz.735 ze zmianami), zgodnie z  art. 73 ust. 1, art.74 ust.3  i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 - ze zmianami, zwaną dalej: „ustawą ooś);

z a w i a d a m i a m strony postępowania

 

że na wniosek złożony w dniu 19 maja 2021 roku przez pełnomocnika Pana Rafała Walkowiaka   reprezentującego Kopalnię Surowców Skalnych „Okrzeszyn” Sp. z o.o. we Wrocławiu, wszczęte zostaje postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej po nieistniejącej linii kolejowej nr 330 na odcinku Chełmsko Śląskie- Okrzeszyn”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 53/3 obręb Okrzeszyn, 357/3 obręb Uniemyśl, 14 obręb Chełmsko Śląskie. Łączna długość ok. 6034 m.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym jego etapie oraz o możliwości składania uwag i wniosków, a także możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą powyższej sprawy. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie w Urzędzie Miasta Lubawka w godzinach pracy Urzędu (Pon. 7.30 do 17.00, Wt-Czw. 7.30 do 15.30, Pt. 7.30 do 14.00).

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839).

Zgodnie z art.64 ust.1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.                     

Przedmiotem dokonywanych czynności będzie, przeprowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie:

  • ustalenia konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na środowisko,
  • ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji,
  • wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień.

 

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informujemy, że zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza  się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art.33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych: pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela- temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- ustronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przekazane dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Na podstawie art.41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem na skutek prawny.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawka oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lubawka oraz z sołectwach na terenie których planowane jest przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP-ie.

W załączeniu do postanowień art. 61 § 5 k.p.a. przekazuję klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych.

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2021-06-11 12:17:11
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2021-06-11 12:17:11
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-11 12:17:11
Ilość pobrań 57
drukuj
metryka
historia zmian