Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamienie ROŚiMRW.6220.5.2020                                            Lubawka, dnia 10 lutego 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. póz. 247-ze zmianami);


zawiadamiam


że na podstawie wniosku w dniu 9 lutego 2021 roku wydana została decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK w zakresie MBP) przy ul. Zielonej w Lubawce" wydanej przez Burmistrza Miasta Lubawka (decyzja znak: ROŚIMRW.6220.4.2016JM.39 z dnia 20 stycznia 2017 roku ze zmianami).
Decyzja zmieniająca wydana została na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom" Sp. z o.o. w Lubawce. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 117/3, 117/2,120/1, 120/2, 123,124/1, 121, 122, 125, 126 obręb l, Lubawka oraz 152 obr. Bukówka. Działki 117/2 i 117/3 powstały z podziału działki 117 obr. l Lubawka.
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy oraz opinie i uzgodnienia wydane w przedmiotowej sprawie, dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności l w Wydział Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.
Zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawka, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka.
Od powyższej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubawka w terminie 14 dni od jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

                                                                            Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

                                                                                       /-/ Sławomir Antoniewski

 


 

Załączniki
PDF, 737,53KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2021-02-12 08:48:15
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2021-02-12 08:48:15
Data ostatniej aktualizacji 2021-02-12 08:48:15
Ilość pobrań 6
drukuj
metryka
historia zmian