Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ROŚiMRW.6220.4.2019                                                                  Lubawka, dnia 11 marca 2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 256- ze zmianami);

 

z a w i a d a m i a m

 

że na podstawie wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Kacprzyckiego  reprezentującego Polską Agencję Energetyczną Sp. z o.o. w Olsztynie działającego jako pełnomocnik w imieniu SZ Energy Sp. z o.o. w Zielonej Górze, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 metrów, planowanej do zrealizowania na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 101/1 obręb Okrzeszyn, że w dniu 10 marca 2020 roku wydana została decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 metrów, planowanej do zrealizowania na terenie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 101/1 obręb Okrzeszyn, wobec niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

                Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności 1 w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.

 

Zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawka, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka.

 

Z upowarznienia Burmistrza

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska,

Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi

Jowita Martyńska

 

Załączniki
PDF, 666,42KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-03-11 12:11:59
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-03-11 12:11:59
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-11 12:11:59
Ilość pobrań 31
drukuj
metryka
historia zmian