Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego

Burmistrz Miasta Lubawka  zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru „Uniemyśl, Zakład Górniczy „Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II”, o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w powyższej sprawie i przystąpieniu do wydania decyzji administracyjnej.

Stosownie do zapisu art.10 ust.1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o możliwości czynnego udziału stron w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubawka z/s przy Placu Wolności 1 (pok. nr 5-parter) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.       

Nadto informuję, że z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia, rozpatrywana  sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie. Stosownie do treści art.36 wyznaczony zostaje nowy termin załatwienia sprawy do 17 września 2018 roku.

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2018-08-21 12:36:25
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2018-08-21 12:36:25
Data ostatniej aktualizacji 2018-08-21 12:36:25
Ilość pobrań 141
drukuj
metryka
historia zmian