Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Lubawka działając na podstawie z art. 33, w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 i 79 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami);

zawiadamia że rozpoczęta zostaje procedura udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 02.11.2016 roku na wniosek złożony przez Prezesa Pana Andrzeja Dybowskiego, działającego w imieniu Kopalni Surowców Skalnych „Okrzeszyn” Sp. z o.o. we Wrocławiu  w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru ‘Uniemyśl, Zakład Górniczy „Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 5, 486/327, 491/327, 500 – obręb Okrzeszyn oraz 13/2, 456 obręb Uniemyśl.

 

Zgodnie z z § 3 ust.1 pkt 39 i 40 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zamierzenie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Lubawka, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz zgodnie z art.77 -Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na podstawie art. 30 oraz art. 79 cyt. ustawy, organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

                Dane o dokumentach zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawka http://bip.lubawka.eu .

Z dokumentami sprawy można zapoznać się  również w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu  (poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek- czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00).

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujemy, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu w terminie od 23 kwietnia 2018 roku do 22 maja 2018 roku (włącznie).

 

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej, przesyłając je listownie na adres Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka;
  • ustnie do protokołu w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi pok. nr 7;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając na adres e-mail: lubawka@lubawka.net.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Lubawka. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2018-04-18 13:42:59
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2018-04-18 13:42:59
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-18 13:42:59
Ilość pobrań 205
drukuj
metryka
historia zmian