Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce

UCHWAŁA NR VI/156/12

RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:

 

§ 1.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2.

Traci moc statut nadany Uchwałą Nr LIV/323/02 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia
26 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2015-07-28 11:02:17
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2015-07-28 11:02:17
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-28 11:02:17
Ilość pobrań 684
drukuj
metryka
historia zmian