Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka

Lubawka, dnia 6 października 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał:

-          nr II/219/2009 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jarkowicach;

-          nr II/220/2009 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubawce i Bukówce,

-          nr II/223/2009 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubawce – cmentarz;

-          nr II/225/2009 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miszkowicach;

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary położone w mieście i gminie Lubawka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 października 2011 r. do 3 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka: Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1400.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka: Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, w godzinach 1300÷1500.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lubawka, na adres: Urząd Miasta Lubawka: Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2011 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.

 

Zgodnie z art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania no środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

 

Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób i w terminach określonych powyżej lub elektronicznie na adres: lubawka@lubawka.net.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Lubawka.

 

BURMISTRZ  MIASTA LUBAWKA

                                                                                                                                                   /-/ Tomasz Kulon

 

drukuj
metryka
historia zmian