Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory ławników 2020-2023

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.

Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada
Miejska w Lubawce przeprowadza wybory ławników na kadencję 2020-2023 do:

- Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze łącznie 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0 ławników;

- Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 1 ławnik, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0 ławników.

Ławnikiem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;


Ławnikiem nie może zostać:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokat i aplikant adwokacki;
5) radca prawny i aplikant radcowski;
6) duchowny;
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) radny gminy, powiatu i województwa.

ZGŁOSZENIE PRZEZ STOWARZYSZENIE, ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ LUB ZAWODOWĄ (REJESTROWĄ):

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

ZGŁOSZENIE PRZEZ OBYWATELI:
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika. Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy składać w Biurze Rady (I piętro pokój nr 14) lub w Biurze podawczym (parter, pok. nr 1) w Urzędzie Miasta w Lubawce, Plac Wolności 1  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” – w godzinach pracy Urzędu
(biuro podawcze): poniedziałek 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, piątek – 7.30 – 14.00,
(biuro rady): poniedziałek 7.00-18.00, wtorek 7.00-15.30, środa 7.00-13.00, czwartek 7.00 – 15.30, piątek – 7.00 – 13.00,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki są dostępne w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.  Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc admin1@lubawka.eu

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Paweł Miechur
Data wytworzenia 2019-05-21 14:23:19
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-05-21 14:23:19
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-21 14:23:19
Ilość pobrań 665
DOC, 23KB
metryka
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-05-21 14:24:58
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-05-21 14:24:58
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-21 14:24:58
Ilość pobrań 648
DOC, 23,5KB
metryka
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-05-21 14:25:05
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-05-21 14:25:05
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-21 14:25:05
Ilość pobrań 672
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-05-21 14:25:27
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-05-21 14:25:27
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-21 14:25:27
Ilość pobrań 671
drukuj
metryka
historia zmian