Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów ”.

Zamawiający Gmina Lubawka działająca w imieniu własnym oraz Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów
Sygnatura ROŚiMRW.721.1.2019
Termin składania ofert 2019-02-11 13:31
Miejsce składania ofert Gmina Lubawka
Status Unieważnione

ROŚiMRW.721.1.2019                                                               Lubawka, dnia 26.03.2019 r.

 

                                                   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

                 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO
                                          W TRYBIE  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

Na podstawie z art.92 ust.1 pkt 7 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn.zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający - Gmina Lubawka,  z/s Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka działając w imieniu swoim oraz Gminy Mściwojów i Gminy Stare Bogaczowice:

informuje o unieważnieniu na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 ustawy „Pzp” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art.67 ust.1 pkt 14 w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Mściwojów”.

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający działający w imieniu własnym oraz Gminy Mściwojów i Gminy Stare Bogaczowice w dniu 11-02-2019 roku wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 14 Pzp.

Zamawiający Gmina Lubawka działająca również w imieniu i na rzecz Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Mściwojów w dniu 11-02-2019 r. opublikował na stronie internetowej BIP Lubawka (http://bip.lubawka.eu/site/tender/show/26647), Informację o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzysto-ści  ex ante przesłane zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12-02-2019 r. i opublikowane zostało  w dniu 14-02-2019 r. nr ogłoszenia 2019/S 032-072795.

 

Zamawiający w dniu 11-02-2019 roku, skierowała do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce (Wykonawcy), zaproszenie do negocjacji. W dniu 18-02-2019 roku, komisja przetargowa przeprowadziła negocjacje w Wykonawcę.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. w Jaworze w dniu 20-02-2019 roku, wniosło odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na czynności Zamawiającego Gminy Lubawka działającej również w imieniu i na rzecz Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Mściwojów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na posiedzeniu KIO w dniu 11-03-2019 r. zapadł wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym uwzględniono odwołanie i nakazano zamawiającemu Gminie Lubawka działającej również w imieniu i na rzecz Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Mściwojów unieważnienie postępowania. Postępowanie unieważniono z uwagi na przyjęcie, że w zaistniałym stanie faktycznym zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, podczas gdy zamawiający nie wykazał zaistnienia przesłanek uprawniających do zastosowania przesłanek trybu z wolnej ręki dot. procentu działalności wykonywanej przez podmiot, któremu udziela się zamówienia tj. PGK Sanikom Spółka z o.o. w Lubawce, na rzecz Zamawiających sprawujących nad nim kontrolę.

W wykonaniu orzeczenia KIO zamawiający unieważnia postępowanie albowiem obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegają-cej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Mściwojów” z uwagi na przyjęcie przez Zamawiającego spełnienia przesłanek uprawniają-cych do zastosowania trybu z wolnej ręki o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 14, i art.67 ust. 8 i 9 Pzp, w zakresie wykazania spełnienia procentu działalności wykonywanej przez podmiot, któremu udziela się zamówienia tj. PGK Sanikom Spółka z o.o. w Lubawce, na rzecz Zamawiających sprawujących nad nim kontrolę.

 

 

 

 

 

 

ROŚiMRW.721.1.2019                                                                                                       Lubawka, dnia 21 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 185 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 s poźzn.zm.) informuję iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów”  w dniu 20.02.2019 roku zostało wniesione odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie oraz przekazane do zamawiającego przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor reprezentowany przez Joannę Wisłę – Płonkę z Kancelaria Radców Prawnych „CASUS” Wisła- Płonka, Kubalska, Bisowska i Partnerzy Ul. Komornicka 94, 43-300 Bielsko- Biała.

 

 

 

ROŚiMRW.721.1.2019                                                                                                         Lubawka, dnia 11 lutego 2019 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dla zadania pod nazwą:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów ”.

 

Działając na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), zwanej dalej „Ustawą PZP”, Gmina Lubawka informuje o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina prowadząca

Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

 

 tel. 75 741 15 88        Fax:  75 741 12 62

Adres strony internetowej: www. bip.lubwaka.eu

Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa

 

Działającego również  w imieniu i na rzecz:

Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą:

Ul. Główna 132

58-312 Stare Bogaczowice

 

Gminy Mściwojów z siedzibą:

Mściwojów 43

59-407 Mściwojów

 

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:
 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Mściwojów. 

Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych:
 2. Odbiór selektywnie zebranych odpadów zielonych i ulegających biodegradacji;
 3. Odbiór selektywnie zebranych odpadów: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu;
 4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;
 5. Dostarczanie odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych („RIPOK”).
 6. Rodzaj i szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia z terenu poszczególnych gmin:
 • Gmina Lubawka zmieszane odpady komunalne –  7165,73 Mg, szkło –  333,98 Mg, papier – 218,77 Mg, metal i tworzywa sztuczne – 607,98 Mg, bio – 269,50 Mg, odpady wielkogabarytowe – 103,93 Mg,
 • Gmina Stare Bogaczowice : zmieszane odpady komunalne –  2 534,08 Mg, szkło –  270,07 Mg, papier – 151,61 Mg, metal i tworzywa sztuczne – 231,24 Mg, bio – 12,39 Mg, odpady wielkogabarytowe –  97,77 Mg,
 • Gmina Mściwojów: zmieszane odpady komunalne –  2364 Mg, szkło –  180,85 Mg, ,papier – 28,51 Mg,  metal i tworzywa sztuczne – 227,73 Mg, bio – 1,12 Mg, odpady wielkogabarytowe – 14,34 Mg,

Nomenklatura wg CPV

 •  Usługi związane z odpadami

90 51 31 00-7  Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 •  Usługi wywozu odpadów

34 92 81 80-6  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 1. Szacunkowa wartość zamówienia  wynosi:

Łączna wartość zamówienia na zadaniu odbiór i transport odpadów wynosi: 3 599 844,20 zł netto, (3 887 831,74  zł brutto),  co w przeliczeniu na euro daje kwotę: 834 901,36 euro, z czego na:

Gminę Lubawka  przypada kwota: 2 112 662,90  zł netto,

Gminę Stare Bogaczowice  przypada kwota:  802 145,90 zł netto,

Gminę Mściwojów  przypada kwota:  685 035,40 zł netto,

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce

ul. Nadbrzeżna 5a

58-420 Lubawka

 1. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu dzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający Gmina Lubawka, działając w imieniu własnym ora Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Mściwojów, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 14 Ustawą PZP, może udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 • w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,
 • uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
 • kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
 1. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,
 2. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zamawiający przed zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki dokonał weryfikacji czy podmiot, spełnia wszystkie przesłanki faktyczne i prawne umożliwiające powierzenie zadania odbioru i transportu odpadów komunalnych. W  celu stwierdzenia czy Spółka SANIKOM może skorzystać z wyjątku zamówień z wolnej ręki w trybie in house sporządzone zostały liczne dokumenty.

W celu sprostania wymaganiom określonym w art. 67 ust. 1 pkt 14 Pzp oraz wymaganiom wynikającym z Decyzji KE z dnia 20 grudnia 2011r. opracowane zostały następujące dokumenty:

 1. Weryfikacja dokumentów przedstawionych przez Spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, obejmująca w szczególności:
 • analizę zapisów aktu założycielskiego pod kątem spełnienia przesłanki kontroli analogicznej (pierwszej przesłanki) oraz przesłanki braku bezpośredniego udziału kapitału prywatnego (trzeciej przesłanki),
 • wyjaśnień dotyczących spełnienia warunku kontroli analogicznej,
 • analizę spełnienia drugiej przesłanki dotyczącej wykonywania przeważającej działalności na rzecz podmiotów powierzających oraz sposób jej wyliczenia.
 1. Analiza finansowa w przedmiocie powierzenia zadania odbioru odpadów komunalnych w okresie od 2019 do 2021 roku,  przeprowadzona dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o.o. w Lubawce, obejmująca m.in.:
 • wyliczenie wskaźnika, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 14 lit. b Pzp oraz
 • analizę finansową pozwalającą określić wysokość dozwolonej rekompensaty za wykonywanie zadań w zakresie odbioru odpadów na okres powierzenia.

Niniejsza Analiza finansowa stanowi kontynuację analiz sporządzonych przy uprzednich powierzeniach zadania odbioru odpadów komunalnych przez inne Gminy-Wspólników.

 1. Zmieniony akt założycielski spółki.
 1. Przesłanki kontroli analogicznej:

Gminy: Lubawka, Stare Bogaczowice ora Mściwojów są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, o której mowa w art.3 ust.1 pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 Pzp warunek sprawowania kontroli analogicznej jest spełniony, gdy Zamawiający wspólnie wywierają decydujący wpływ na jednostkę kontrolowaną w sposób podobny do kontroli sprawowanej przez nie w stosunku do własnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, tzn. służb, wydziałów, departamentów. Kontrola ta zwana kontrolą analogiczną Gmin nad Spółką będzie spełniona, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • w skład organów decyzyjnych Spółki będą wchodzić przedstawiciele wszystkich Gmin, przy czym przedstawiciele mogą reprezentować więcej niż jedną Gminę;
 • Gminy będą mogły wspólnie wywierać decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje Spółki;
 • Spółka nie będzie działać w interesie sprzecznym z interesem Gmin, sprawujących kontrolę.

 

Spółka Sanikom jest Spółką, która w 100% należy do podmiotów publicznych, które partycypują „we władzy” nad tą jednostką i posiadają różne wielkości udziałów.Nie jest przy tym istotny udział jaki podmioty publiczne posiadają w kapitale zakładowym spółki. Wyrok w sprawie Tragsa wskazuje, iż aby udowodnić sprawowanie kontroli nad spółką każdy z podmiotów publicznych powinien posiadać w niej jakieś udziały, które nie muszą być wysokie. Jedyny warunek to ten, żeby prawa wynikające z tych udziałów były wystarczające, aby udziałowcy mogli wspólnie sprawować skuteczną kontrolę.

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce, będąca podmiotem w 100% należącym do Gmin, powstała dnia 01 stycznia 1998 r. w wyniku połączenia dwóch zakładów: Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Lubawce i Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Lubawce. Kapitał zakładowy spółki należy obecnie do 21 gmin: Gminy Lubawki, Gminy Kamiennej Góry, Gminy Czarny Bór, Gminy Męcinka, Gminy Jawor, Gminy Mściwojów, Gminy Paszowice, Gminy Pielgrzymka, Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Marciszów, Gminy Wądroże Wielkie, Gminy Świerzawa, Gminy Wojcieszów, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Bolków, Gminy Mieroszów, Gminy Lwówek Śląski i Miasto Kamienna Góra, Gminy Zagrodno, Gminy Złotoryja Miejska, Gminy Złotoryja Wiejska. Gminy Zagrodno, Złotoryja Miejska oraz Złotoryja Wiejska przystąpiły do Spółki w roku 2017.    Spółka Sanikom jest podmiotem wewnętrznym, który wykonuje powierzone mu przez Gminy umową spółki zadania użyteczności publicznej, w szczególności takie jak: prowadzenie, utrzymanie i eksploatacja Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,  odbiór i transport odpadów, utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe i letnie dróg gminnych, zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację.

Spółka Sanikom świadczy zadania użyteczności publicznej wyłącznie na terenach macierzystych podmiotów zgodnie z wymogami przepisów wspólnotowych oraz ustawą o gospodarce komunalnej. Spółka nie zostanie otworzona na kapitał zewnętrzny (prywatny), co zostało podkreślone w akcie założycielskim. Wspólnicy ograniczyli autonomię Zarządu spółki poprzez wprowadzenie do aktu założycielskiego obowiązku opiniowania przez Radę Nadzorczą (działającą w imieniu wszystkich wspólników) planowanych rozporządzeń prawem, zawieranych istotnych dla Spółki umowach oraz zaciągniętych przez Zarząd Spółki zobowiązaniach w wysokości przekraczającej 300.000 euro. „Strategiczny wpływ na wybór celów wyraża się także we wpływie zamawiającego na określenie marginesu autonomii takiego podmiotu wraz z możliwością każdorazowego uchylenia tego marginesu swobody.” Kwota samodzielnego decydowania o sprawach Spółki nie może być zbyt wysoka, aby nie można było stwierdzić autonomii zarządu, ani zbyt niska, aby nie blokowała funkcjonowania działalności Spółki. Dlatego też kwota ta była poddana dogłębnej analizie przez Wspólników na Zgromadzeniu wspólników. Ponadto, organy nadzorujące Spółkę akceptują Plan finansowy na następny rok obrachunkowy, Plany inwestycyjne, Regulamin organizacyjny spółki, Regulamin Zarządu, rozliczenie roczne rekompensaty, co stanowi dodatkową możliwość wpływania na politykę prowadzoną w Spółce. Warto wspomnieć, iż możliwość wpływu na decyzje podejmowane w Spółce może się odbywać na różnych płaszczyznach i z wykorzystaniem różnych metod (szczegółowiej na ten temat w Weryfikacji dokumentów przedstawionych przez Spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce).

Spółka Sanikom jest podmiotem wewnętrznym, który w praktyce nie negocjuje tylko wykonuje polecenia Wspólników. Można stwierdzić, iż Gminy powierzają Spółce zadania władczym aktem powierzenia, Spółka natomiast jest zobowiązana przyjąć zadanie do wykonywania, za precyzyjnie, obiektywnie i przejrzyście obliczoną rekompensatę i otrzymuje wytyczne co do wymaganej jakości świadczonych usług, które również podlegają kontroli. Pozycję „podległą” spółki (typową dla spółek wewnętrznych in house) wyraźnie uwidacznia sposób ustalania taryf za odbiór i transport odpadów. Spółka jest zobowiązana przedkładać Zamawiającemu przed kolejnym rocznym okresem rozliczeniowym Plan rzeczowo-finansowy do zatwierdzenia, który zawiera również proponowane ceny jednostkowe netto (stawki) za odbiór i transport odpadów. Ostateczne rozliczenie rekompensaty za dany rok rozliczeniowy następuje z uwzględnieniem wypłacanych w trakcie roku miesięcznych rekompensat wynikających z przedstawianych miesięcznych zestawień ilości odebranych frakcji odpadów, na podstawie Sprawozdania z rozliczenia rekompensaty przedkładanego do Zamawiającego. Zamawiający samodzielnie lub poprzez niezależnego eksperta dokonuje weryfikacji przekazanej do Spółki rekompensaty poprzez określenie wysokości rekompensaty należnej (obliczonej zgodnie z regulaminem rekompensaty) na podstawie rzeczywistych przychodów i kosztów Spółki w zakończonym roku rozliczeniowym. W przypadku, gdy rekompensata należna obliczona zgodnie z regulaminem rekompensaty wykaże, iż poniesione koszty Spółki na zadaniu były niższe niż przychody, z uwzględnieniem rozsądnego zysku, to rekompensata zostanie uznana za nadmierną i podlegać będzie zwrotowi jako nadwyżka rekompensaty. W takim przypadku zgodnie z zapisami regulaminu rekompensaty, Spółka zweryfikuje wysokości rekompensaty na następne okresy rozliczeniowe w rocznych Planach rzeczowo-finansowych, w szczególności poprzez zmianę cen jednostkowych netto (stawek), celem ich dostosowania. W przypadku, gdy Spółka nie dokona rozliczenia rekompensaty za zakończony rok rozliczeniowy, bądź nie dokona zwrotu nadwyżek lub w przypadku stwierdzenia wykorzystania rekompensaty niezgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający wstrzyma rozliczenie rekompensaty należnej Spółki na kolejne okresy i nałoży na Spółkę kary umowne, przewidziane w umowie wykonawczej.

Kontrola wykonywana przez Wspólników umożliwia im wywieranie wpływu na decyzje podejmowane przez tę Spółkę, a „podmiot wewnętrzny nie ma żadnej swobody decydowania ani o tym, czy w ogóle przyjąć zlecenie otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego, która go kontroluje, ani nawet o cenach za swoje usługi.” Spółka  Sanikom jest podmiotem zależnym zarówno pod względem gospodarczym, jak i podległym organizacyjnie.

Spółka Sanikom nie działa w interesie sprzecznym z interesem Gmin, sprawujących kontrolę, tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w interesie Gmin, zgodnie z ich z wolą i wyznaczoną strategią. W Wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe podkreślono, iż „jeżeli na mocy swojego statutu jednostka ma na celu działanie w interesie swoich właścicieli i nie działa w jakimkolwiek innym interesie, wskazuje to na istnienie kontroli podobnej do kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami instytucji zamawiającej.”

Kontrola analogiczna podobna do kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, to taka, która polega na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Dominujący wpływ na cele strategiczne to możliwość określania przez instytucje zamawiające celów podmiotu podległego oraz również prawo zatwierdzania bądź uchylania planów przedstawianych przez samą spółkę podległą. Cele strategiczne osoby podległej określane są przy powołaniu do życia podmiotu podległego - spółki i nie powinny być często zmieniane. Cele strategiczne określają również zakres działalności, który dana Spółka ma realizować lub zrealizować w określonym terminie czasowym.

W Spółce Sanikom dwadzieścia jeden podmiotów publicznych (Gmin) sprawuje wspólną, łączną kontrolę nad własnym podmiotem. Na Zgromadzeniach wspólników (odbywających się regularnie) omawiane są wszelkie ważniejsze sprawy dotyczące Spółki, ustalana jest strategia oraz dalszy jej rozwój. Wspólnicy wywierają decydujący wpływ na jednostkę kontrolowaną, a w szczególności na jej cele strategiczne (określają cele do wykonania przy powołaniu spółki) oraz na istotne decyzje podejmowane w Spółce. W tym miejscu należy podkreślić, iż wpływ na strategiczne cele podmiotu podległego - spółki nie oznacza permanentnie wpływania na podejmowane decyzje, a wyłącznie istnienie możliwości konstytutywnego kreowania tych celów. Wspólnicy ustalają również opłaty, ceny, priorytety Spółki, wymaganą jakość świadczonej usługi. To decyzją Zgromadzenia wspólników Spółka miała stać się podmiotem wewnętrznym, została zobowiązana do inwestowania w zasoby techniczne, opracowania planu, analizy uwzględniającej przystępowania poszczególnych gmin do powierzenia zadań w trybie zamówienia z wolnej ręki in house.

Kontrola Gmin będzie obejmowała zarówno ponoszone przez Spółkę koszty, otrzymywane przychody, jak i jakość świadczonych usług, ich zakres oraz wszystkie świadczone przez Spółkę zadania dodatkowe - nie powierzone (pod kątem nie przynoszenia strat, jak również nie przekraczania dozwolonego progu procentowego). Kontrola analogiczna będzie miała zatem charakter kompleksowy i nie będzie się ograniczać wyłącznie do decyzji strategicznych, jednakże obejmować będzie również istotne, indywidualne decyzje związane z zarządzaniem. Należy również podkreślić, iż kontrola powinna być skuteczna, strukturalna i funkcjonalna, nie powinna jednak przyjmować formy nadzoru, ponieważ odpowiedzialność ostatecznie zawsze ponosi organ zarządzający spółką. Kontrola skuteczna umożliwia wywieranie decydującego wpływu na zarząd spółki przez Zamawiającego, Radę nadzorczą i Zgromadzenie wspólników. Kontrola strukturalna to przede wszystkim kontrola przez organy statutowe spółki, w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji Zamawiającej, a kontrola funkcjonalna to kontrola rzeczywistego zakresu wykonywanej działalności określonej w Umowie spółki.

W celu uszczegółowienia sprawowanej nad Spółką kontroli w umowie wykonawczej wpisano liczne postanowienia, ułatwiające jej sprawowanie. W szczególności określono, iż Zgromadzenie Wspólników ma być informowane zgodnie z par. 2 pkt 10 umowy wykonawczej o: planowanych zakupach inwestycyjnych,  planowanym ubieganiu się o środki publiczne z funduszy unijnych, decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania oraz proponowanych warunkach dofinansowania. Gminy maja zagwarantowane prawo zgodnie z postanowieniami par. 6 pkt. 2 umowy wykonawczej do okresowej kontroli świadczonych przez Spółkę usług, Spółka jest zobowiązana do przedkładania raz rocznie Planu rzeczowo-finansowego (par. 8 umowy wykonawczej),  regularnego przedkładania Sprawozdań ze świadczonych usług oraz wypłaconej rekompensaty. Ograniczone zostało prawo Spółki do korzystania z usług podwykonawców (art. 14 umowy wykonawczej). W par. 15 umowy wykonawczej ujęto postanowienia dotyczące kontroli wykonywanych zadań, w celu sprostania obowiązkowi kontroli analogicznej oraz obowiązkowi świadczenia usług o wysokiej jakości. Umowa określa także sposób badania przez Gminy jakości świadczonych usług. Spółka zobowiązana została również do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy, na każde żądanie Gminy (par. 4 pkt. 22 umowy wykonawczej). Zgodnie z postanowieniami umowy wykonawczej wszelkie świadczone usługi prowadzone przez Spółkę będące usługami komercyjnymi będą na bieżąco analizowane pod kątem możliwości ich dalszego świadczenia i spełniania wskaźnika procentowego (postanowienia par. 2 pkt. 11 oraz par. 4 ust. 1 pkt. 25 umowy wykonawczej).

Wszelkie powyższe działania i uprawnienia Gmin świadczą o sprawowaniu kontroli analogicznej wymaganej przepisami prawa dla spółek wewnętrznych in house.

                Gminy przed powierzeniem zadań przeprowadziły dogłębną ocenę spełnienia wszystkich warunków wymaganych przepisami art. 67 ust.1 pkt 14 lit. a, z której wynikło, iż wszelkie przesłanki kontroli analogicznej zostały spełnione.

Spółka komunalna jest wspólnie kontrolowana przez Gminy w sposób podobny do kontroli sprawowanej przez nie w stosunku do własnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, tzn. służb, wydziałów, departamentów. Kontrola ta zwana kontrolą analogiczną polega na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Kontrola Gmin nad Spółką jest spełniona, ponieważ w szczególności:

 1. w skład organów decyzyjnych Spółki wchodzą przedstawiciele wszystkich Gmin będących udziałowcami Spółki, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel Rady nadzorczej reprezentuje więcej niż jedną Gminę;
 2. Gminy wspólnie wywierają decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje Spółki. Udziałowcy podejmują decyzje wspólnie na odbywających się regularnie Zgromadzeniach wspólników, na których poruszane są wszelkie istotne dla Spółki decyzje, omawiany jest w szczególności przyszły rozwój spółki, strategia działania, pozyskiwanie środków finansowych, zagrożenia, zakup sprzętu, inwestowanie w ochronę środowiska. Wspólnicy są również zobowiązani do określenia polityki cenowej poprzez decydowanie o wysokości cen i opłat za świadczenie usług komunalnych. Istotny jest również wpływ podmiotów publicznych na jakość świadczonych usług w Spółce poprzez zatwierdzanie przez organy wykonawcze zgodnie z art. 13 ugk regulaminu korzystania z usług publicznych, w którym Spółka określa zasady korzystania z usług publicznych, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług oraz poprzez egzekwowania zastrzeżonych w umowie wykonawczej kar umownych;
 3. Spółka nie działała w interesie sprzecznym z interesem Gmin, sprawujących kontrolę. Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dla państw członkowskich w sprawie podmiotów wdrażających instrumenty finansowe podkreślono, że jeżeli na mocy swojego statutu jednostka ma na celu działanie w interesie swoich właścicieli i nie działa w jakimkolwiek innym interesie, wskazuje to na istnienie kontroli podobnej do kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami instytucji zamawiającej;
 4. kontrola skuteczna jest sprawowana przede wszystkim za pośrednictwem Zgromadzenia Współników, Rady Nadzorczej, przez Gminy (przez wyznaczone merytoryczne osoby) oraz przez wprowadzone w Spółce zasady postępowania, regulaminy jakości, procedury kontroli jakości wykonywanych zadań, kontrolę wypłacanej miesięcznej rekompensaty zgodnie z art. 106 ust. 2 TFUE, wpływanie i ustalanie cenników, taryf, zatwierdzanie planów, kontrolę wskaźników procentowych  itp.
 5. ograniczono możliwość korzystania z podwykonawstwa;
 6. Spółka jest zobowiązana do przedkładania raz na rok planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania ze świadczonych usług publicznych oraz wypłaconej rekompensaty;
 7. Spółka została zobowiązana do niezwłocznego przekazywania na każde żądanie gminy informacji dotyczących realizacji umowy wykonawczej:
 8. wszelkie usługi komercyjne świadczone przez Spółkę będą na bieżąco analizowane pod kątem możliwości ich dalszego świadczenia i spełnienia wskaźnika procentowego.

W celu sprawowania i wzmocnienia kontroli funkcjonalnej i strukturalnej zmienione zostały zapisy Umowy spółki, a w szczególności:

 1. ograniczono teren świadczenia usług publicznych do terenu macierzystego gmin wspólników, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej i wymaganiami in house;
 2. wskazano wyraźnie zadania, które są zadaniami użyteczności publicznej oraz zadania które mogą być świadczone w dozwolonym progu jako zadania komercyjne; 
 3. dookreślone zostały obowiązki wszystkich organów Spółki;
 4. ograniczono autonomię Zarządu poprzez zobowiązanie go do otrzymywania zgód odpowiednich organów;
 5. ograniczono możliwość otwarcia Spółki na kapitał prywatny;
 6. organy spółki akceptują w szczególności: Plan finansowy na następny rok, Plan inwestycyjny, rozliczenie roczne rekompensaty, ustalają stawki/ceny, Plan rzeczowo finansowy określają wysokość należnej spółce rekompensaty,  Regulamin Organizacyjny Regulamin Zarządu;
 7. nakazano rozliczanie środków finansowych otrzymywanych przez Spółkę zgodnie z Decyzją KE z dnia 20 grudnia 2011r. oraz umową wykonawczą, tak aby przekazywane Spółce publiczne środki finansowe nie stanowiły niedozwolonej pomocy publicznej.

Ponadto, Gminy sprawują kontrolę nad Spółką poprzez zapisy umowy wykonawczej, która wprost określa prawa i obowiązki stron, kary umowne, wymaganą jakość usługi, sposób przeprowadzania w Spółce kontroli oraz sposób rozliczania zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. W umowie uwzględniono liczne postanowienia, ułatwiające sprawowanie kontroli, a w szczególności określono, iż Zgromadzenie Wspólników ma być informowane o: planowanych zakupach inwestycyjnych,  planowanym ubieganiu się o środki publiczne z funduszy unijnych, decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania oraz proponowanych warunkach dofinansowania oraz zobowiązano Spółkę do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy, na każde żądanie Gmin. Wszelkie świadczone usługi prowadzone przez Spółkę będą (zgodnie z umową) na bieżąco analizowane przez poszczególnych wspólników oraz łącznie na Zgromadzeniach Wspólników pod kątem możliwości ich dalszego świadczenia i spełniania wskaźnika procentowego.

Kontroli podlega polityka zarządzania Spółką oraz istotne dla Spółki podejmowane przez Zarząd decyzje. Strategiczne cele Spółki zostały określane dla przedsiębiorstwa SANIKOM w dniu jego tworzenia i doprecyzowane przy zmianie Umowy spółki. Wyznaczają one kierunek działania podmiotu komunalnego i jego priorytety. Tym samym odzwierciedlają cel, w jakim Spółka SANIKOM została powołana do życia, który to cel jest zgodny z ustawą o gospodarce komunalnej oraz ustawą o samorządzie gminnym, a dotyczy wykonywana zadań użyteczności publicznej o jak najwyższej jakości oraz z poszanowaniem środowiska. Jednostki samorządu terytorialnego (wymienione na wstępie uzasadnienia) wykreowały cele strategiczne spółki w momencie jej utworzenia i są odpowiedzialne za ich wykonanie przez Zarząd, który w przypadku braku realizacji określonej misji publicznej może zostać w każdym przypadku odwołany. Cele strategiczne służą lokalnemu społeczeństwu, ponieważ taki obowiązek zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej został nałożony na spółki komunalne, finansowane ze środków publicznych.

Wspólnicy wspólnie podjęli decyzje o możliwości  powierzenia zadań Spółce SANIKOM w procedurze in house. Decyzja została podjęta po przeprowadzonym dla Wspólników szkoleniu z tematyki in house oraz po analizie spełnienia wszystkich przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 14 PZP.

Kontrola analogiczna może się odbywać na różnych płaszczyznach i z wykorzystaniem różnych metod, istotne jednakże jest aby była sprawowana skutecznie, funkcjonalnie i strukturalnie, tak jak to wykazano przykładowo powyżej.

 1. Przesłanka 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej

W celu powierzenie Spółce Sanikom nowych zadań, przeanalizowano i zweryfikowano spełnianie przez Spółkę progu procentowego wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 67 ust. 1 pkt 14 lit. b) Pzp. Spełnienie przesłanek sprawdza się na dzień udzielenia zamówienia. Zgodnie z art. 67 ust. 8 Pzp do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b Pzp, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego (Gmin) w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Dane dotyczące uzyskanych przychodów zawarte będą w sprawozdaniach finansowych za 3 lata poprzedzające rok udzielenia zamówienia. Udzielenie zamówienia in house po 1 stycznia 2017 r. zostało uzależnione od kumulatywnego spełnienia trzech warunków, z których jeden definiuje przesłankę zasadniczej działalności na rzecz powierzającego: ponad 90% działalności podmiotu wewnętrznego winno dotyczyć wykonywania zadań publicznych na rzecz powierzającego. Jak wskazano powyżej, ustawodawca określił spełnienie ww. warunku poprzez zbadanie procentu działalności (wskaźnika) za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 67 ust. 8 Pzp) lub za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych, co z kolei zostało uwarunkowane spełnieniem uzasadnionych przesłanek (zgodnie z art. 67 ust. 9 Pzp). Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 67 ust. 9 Pzp „w przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, (…), ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.”

Ze sporządzonej dla Spółki najnowszej Analizy finansowej z uwzględnieniem danych i najbardziej aktualnego stanu wiedzy na początek lutego 2019r., zawierającej prognozę przychodów na lata powierzenia, wynika, iż Spółka spełnia w okresie powierzenia procent działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 14) lit. b) Pzp. Prognoza finansowa wykazała, iż Spółka Sanikom osiąga w latach powierzenia wskaźnik na poziomie ok. 90,24% przychodów z działalności publicznej.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 67 ust. 9 Pzp „w przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, (…), ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.”

Spółka przyjęła stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju pana Mariusza Haładyja (Odp. na interpelację nr 6264), który pod pojęciem „reorganizacji” definiuje „przekształcenia podmiotowe, reorganizacja struktury właścicielskiej, zmiany zakresu działalności”. W przypadku, gdy dane w wyniku reorganizacji będą niedostępne lub niewiarygodne, należy wtedy przyjąć wiarygodne prognozy handlowe, w których Spółka wykaże (w przyjętym do obliczeń okresie czasu), iż większość wykonywanych zadań tzn. ponad 90% będzie świadczonych na rzecz Gmin. Dokumenty na poparcie prognoz sporządzone przez ekspertów z tej dziedziny lub też samą Spółkę mogą być sporządzone, w szczególności w formie  wyceny, sprawozdania, bilansu, analizy finansowej z lub planowanych do zawarcia porozumień lub umów wykonawczych.

Sąd Najwyższy natomiast stwierdził, iż w pojęciu reorganizacja „mieści się każda zmiana struktury organizacyjnej określonej jednostki, choćby dotyczyła tylko jednego wycinka jej działalności i jednego z jej elementów konstrukcyjnych". Tu warto podkreślić, iż reorganizacja to nie restrukturyzacja, która jest pojęciem szerszym (Wyrok SN z dnia 24.05.2007 r. sygn. akt II PK 306/06).

Cytując za Słownikiem Języka Polskiego „reorganizacja” jest to „zmiana organizacji czegoś, urządzenie czegoś w inny sposób”. Podobnie uznał Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 11.01.2013 r. wskazując, że „reorganizacja” oznacza zorganizowanie czegoś na nowo, w inny sposób, w konsekwencji czego może oznaczać zmianę ilościową lub jakościową lub obie te zmiany łącznie.

Zmiana zakresu działalności, zmiany organizacyjne oraz reorganizacja struktury właścicielskiej nastąpiła również w Spółce Sanikom.

 

Spółka Sanikom jest podmiotem działającym na rynku od 1998r., jednakże dane z poprzednich 3 lat poprzedzających pierwsze udzielenie zamówienia in house dla Gmin-Wspólników (przed 1 stycznia 2018r.) były nieadekwatne do ustalenia procentu działalności publicznej, o którym mowa w art. 67 ust. 8 Pzp. Spółka wykonywała w  okresie przed 1 stycznia 2018r. liczne zadania komercyjne, usługi świadczone były również poza terenem macierzystym Gmin wspólników, a spółka nakierowana była na osiąganie zysków komercyjnych. Spółka Sanikom, począwszy od 2016r. przeprowadzała zmiany w zakresie swojej działalności oraz przechodziła zmiany właścicielskie w zakresie przystępowania kolejnych gmin jako udziałowców, w celu ograniczenia świadczonych przez Spółkę usług pozostałych (komercyjnych) do poziomu poniżej 10% ogółu działalności. Tym samym Zarząd Spółki konsekwentnie przygotowywał Spółkę do możliwości przejęcia zadań publicznych od udziałowców w trybie zamówienia in-house.

W celu spełnienia przesłanek podmiotu wewnętrznego Spółka przeszła proces „reorganizacji”, o której mowa w art. 67 ust. 9 Pzp, który polegał w szczególności na:

 • przejmowaniu kolejnych zadań publicznych od swoich udziałowców,
 • ograniczeniu zadań komercyjnych,
 • osiągnięciu wymaganej przez Wspólników jakości usług,
 • przejęciu zadania odbioru odpadów komunalnych od Gminy Lwówek Śląski, przejmując tamtejszy Zakład Oczyszczania Miasta,
 • pozyskaniu w roku 2017 trzech nowych udziałowców Spółki tj. Gminy Miejskiej Złotoryja, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Zagrodno. W latach wcześniejszych zadania na rzecz tych Gmin były prowadzone jako zadania komercyjne. 

 

Ponadto, wraz z przejmowaniem kolejnych zadań publicznych od Wspólników, Spółka sukcesywnie dokonała i nadal dokonuje zmian organizacyjnych w zakresie zatrudnienia oraz zakupiła sprzęt i planuje nowe inwestycje dotyczące zakupu sprzętu i unowocześniania środków transportu, tak aby sprostać wymaganiom przepisów środowiskowych oraz rosnącemu przerobowi ilości odbieranych i przetwarzanych odpadów. Spółka ograniczyła również zakres działalności pozostałej (komercyjnej), jak np. w przypadku zadania utrzymania letniego i zimowego dróg, przejmując to zadanie od podwykonawcy w Gminie Boguszów Gorce. Powyższe zmiany będą miały znaczny wpływ na sytuację finansową Spółki, jej strukturę przychodów i kosztów (udział działalności publicznej będzie rósł kosztem działalności pozostałej). Spółka SANIKOM przeprowadziła reorganizację w szerszym zakresie niż w uznanym przez KIO przypadku Miasta Tarnów (sygn. akt KIO 96/17), dlatego też sporządzenie wiarygodnych prognoz handlowych jest uzasadnione jako podstawa do określenia procenta działalności publicznej.

 

Z przeprowadzonej w Spółce analizy wynika, iż w Spółce są spełnione warunki, które jednoznacznie wskazują na to, iż Spółka Sanikom przeszła reorganizację struktury właścicielskiej. W tej sytuacji dane finansowe z poprzednich 3 lat przed pierwszym powierzeniem zadania odbioru odpadów komunalnych są nieadekwatne do sytuacji obecnej i planowanej. Dane te mogą służyć jedynie do sporządzenia wiarygodnej prognozy finansowej, o której mowa w art. 67 ust. 9 Pzp.

W Analizie finansowej uwzględniono realizację zadania odbioru odpadów komunalnych w formule powierzenia dla 5 następujących Gmin począwszy od stycznia 2018r.: Boguszów Gorce, Kamienna Góra gm. miejska, Wojcieszów, Świerzawa oraz Pielgrzymka oraz dla Gminy Lwówek Śląski od 1 sierpnia 2018r. Ponadto, uwzględniono, iż Spółka realizuje odbiór odpadów z terenu niektórych Gmin-Wspólników w wyniku zawartych umów po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, dotyczy to Gminy Mieroszów (na 2019r.), Gminy wiejskiej Kamienna Góra (na okres 2019-2020), Gmin Stare Bogaczowice  z terenów niezamieszkałych (w okresie 01.2019 r. – 12.2021r.) i Mściwojów ( w okresie 03.2019r. -12.2021r.).

 

W prognozie przychodów uwzględniono również, iż w I połowie br. Kolejne Gminy-Wspólnicy powierzą zadanie odbioru odpadów w trybie In-hause : od marca 2019r. Gminy Mściwojów, Stare Bogaczowice i Lubawka oraz od 1 kwietnia 2019 r. Gmina Zagrodno ( odpady zmieszane i selektywne z nieruchomości zamieszkałych), a także Gmina Świerzawa w zakresie wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie, które nie były objęte pierwszym postępowaniem In-house dla tej Gminy od stycznia 2018r. W ramach pierwszego postępowania na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i „mieszanych” Gminy Świerzawa Spółka odbiera oprócz odpadów zmieszanych także odpady bio oraz wielkogabarytowe. Od kwietnia 2019r. Spółka odbierać będzie również pozostałe frakcje odpadów selektywnych z terenów zamieszkałych z uwagi na rezygnację ze świadczenia tego zadania przez podmiot prywatny, tj.m.in. opakowań szklanych, z tworzyw sztucznych i metalowych, a także papieru.

Przy wyliczeniu wskaźnika działalności publicznej dla Spółki Sanikom prognozowano przychody ze sprzedaży z poszczególnych rodzajów działalności Spółki m.in. na podstawie danych z ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych Spółki z lat ubiegłych, z uwzględnieniem zmiany struktury właścicielskiej oraz zmian wynikłych z reorganizacji.

Spółka przedstawiła dane z wykonywania zadania zagospodarowania odpadów komunalnych,  z zadania odbioru odpadów komunalnych, z realizacji usług komunalnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców (utrzymania czystości i porządku, utrzymania dróg, zieleni, wywozu nieczystości płynnych, itd.), z działalności wodno-kanalizacyjnej, z prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) oraz z pozostałej działalności (zarządzanie cmentarzami, targowiskami, z działalności pomocniczej, itd.). Ponadto, przy wyliczeniu wskaźnika uwzględniono najnowsze dane dotyczące ilości odbieranych odpadów z terenu Gmin za 2018r., które przystępują do udzielenia zamówienia w trybie in-house od 1 marca 2019r., jako podstawę do oszacowania wolumenu odbieranych ilości i na tej podstawie przychodów w planowanym okresie powierzenia.

 

Przy wyliczeniu prognozowanego wskaźnika działalności publicznej dla Spółki Sanikom należy również zauważyć, iż wskaźnik ten pozostaje na stabilnym poziomie w okresie poszczególnych lat 2019-2021 na poziomie ok. 90,2-90,8%, ponieważ Spółka założyła, iż w tym okresie będzie ubiegać się również w trybie zamówień konkurencyjnym o odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych gminy powierzającej (działalność komercyjna). W przypadku przegrania postępowań  przetargowych na nieruchomościach niezamieszkałych Gmin-Wspólników, wskaźnik  działalności publicznej Spółki ulegnie zwiększeniu na korzyść spełnienia przesłanki ustawowej. W tym miejscu należy zauważyć, iż wygranie przetargu na zadaniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych mogłoby zostać ujęte we wskaźniku jako procent na rzecz zadań UOIG, zgodnie ze wcześniejszymi opiniami Urzędu Zamówień Publicznych i Wytycznymi Ministerstwa, co znacznie poprawiłoby wskaźnik. Przy wyliczeniu wskaźnika w Analizie dla Spółki Sanikom przyjęto scenariusz ostrożny (Wskaźnik ostrożnościowy), tj. zakładający, iż przychody ze sprzedaży z zadania odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Gminy powierzającej powiększą przychody z działalności komercyjnej.

 

W przypadku, gdyby ująć zadanie wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych  jako zadanie realizowane w przejrzystej procedurze przetargowej jako zadanie publiczne (zgodnie ze wcześniejszymi opiniami Urzędu Zamówień Publicznych i Wytycznymi Ministerstwa), wówczas wskaźnik działalności publicznej Spółki wyniesie 92 %.

 

Wynik ostrożnościowy prognozy finansowej Spółki prezentują poniższe tabele 1 i 2. W prognozie finansowej ujęto wszystkie przychody Spółki, w tym również dane z poprzedniego powierzenia zadania odbioru odpadów komunalnych przez Gminy: Boguszów Gorce, Kamienna Góra gm. miejska, Wojcieszów, Świerzawa oraz Pielgrzymka, a także Gminę Lwówek Śląski w okresie od 2018 do końca 2021r.

 

Tabela 1. Prognozowane przychody w okresie powierzenia Spółki Sanikom (dane w zł)

WSKAŹNIK

Ostrożnościowy 90/10

Przychody ze sprzedaży łącznie w okresie powierzenia

149 415 625

Przychody ze sprzedaży łącznie w okresie powierzenia – działalność publiczna (UOIG)

134 832 619

% udział UOIG w sprzedaży łącznej

90,24

 

 

 

SPRZEDAŻ  2018

SPRZEDAŻ  2019

SPRZEDAŻ  2020

SPRZEDAŻ  2021

 

SPRZEDAŻ                                  

SPRZEDAŻ - UOIG

Udział

SPRZEDAŻ                                  

SPRZEDAŻ - UOIG

Udział

SPRZEDAŻ                                  

SPRZEDAŻ - UOIG

Udział

SPRZEDAŻ                                  

SPRZEDAŻ - UOIG

Udział

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

5 889 995

5 139 402

87,3%

8 331 294

7 334 533

88,0%

8 211 855

7 380 902

89,9%

7 692 537

6 916 207

89,9%

RIPOK

17 489 676

16 093 433

92,0%

20 747 174

19 081 711

92,0%

25 076 815

23 020 568

91,8%

26 079 302

23 938 249

91,8%

Usługi komunalne (utrzymanie letnie i zimowe dróg, zieleń gminna)

3 653 334

2 686 156

73,5%

3 737 361

3 120 363

83,5%

3 830 795

3 266 483

85,3%

3 926 565

3 348 146

85,3%

Działalność wod-kan.

2 884 306

2 884 306

100,0%

2 950 645

2 950 645

100,0%

3 024 411

3 024 411

100,0%

3 100 022

3 100 022

100,0%

Pozostałe (targowisko, cmentarze, etc.)

614 637

314 995

51,3%

628 774

322 239

51,3%

644 493

330 295

51,3%

660 605

338 553

51,3%

PSZOK

25 000

25 000

100,0%

96 000

96 000

100,0%

60 000

60 000

100,0%

60 000

60 000

100,0%

RAZEM

30 556 948

27 143 292

88,8%

36 491 247

32 905 492

90,2%

40 848 399

37 082 660

90,8%

41 519 030

37 701 175

90,8%

Tabela 2: Prognoza przychodów z poszczególnych rodzajów działalności Spółki Sanikom (dane w zł).

 

 

Zadania użyteczności publicznej zostały Spółce powierzone w akcie założycielskim spółki oraz uszczegółowione w umowie wykonawczej. Spółka nie jest nastawiona na osiąganie i maksymalizację zysku, a wynagrodzenia miesięczne wypłacane spółce (rekompensata) są kontrolowane i weryfikowane przez Wspólników zgodnie z art. 106 ust. 2 TFUE.

 1. Przesłanka braku bezpośredniego udziału kapitału prywatnego

W Spółce nie ma bezpośredniego udzialu kapitału prywatnego, ponieważ wszystkie udziały w kapitale zakładowym spólki należą do podmiotów publicznych wymienionych na początku niniejszego uzasadnienia. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż Spółka, której Zamawiający zamierza udzielić zamówienie publiczne jest podmiotem wewnętrznym należącym do Gmin, który spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy :

Termin realizacji zamówienia: od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 1. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust.2 Ustawy:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostaje przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej celem publikacji.

 

 

 

 

 

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-02-11 13:30:06
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-02-11 13:30:06
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-11 13:30:06
Ilość pobrań 73
PDF, 903,7KB
metryka
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-02-21 11:32:35
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-02-21 11:32:35
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-21 11:32:35
Ilość pobrań 37
PDF, 10,96MB
metryka
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-02-21 11:33:23
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-02-21 11:33:23
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-21 11:33:23
Ilość pobrań 43
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-03-27 10:47:49
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-03-27 10:47:49
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-27 10:47:49
Ilość pobrań 28
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian