Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz terenów częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Mściwojów”.

Zamawiający Gmina Lubawka działająca w imieniu własnym oraz Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów
Sygnatura ROŚiMRW.721.2.2018
Termin składania ofert 2018-12-04 16:20
Miejsce składania ofert Gmina Lubawka
Status Aktualne

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dla zadania pod nazwą: „Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz terenów częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Mściwojów”.

 

Działając na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), zwanej dalej „Ustawą PZP”, Gmina Lubawka informuje o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą ”Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz terenów częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Mściwojów”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina prowadząca

Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

 

 tel. 75 741 15 88        Fax:  75 741 12 62

Adres strony internetowej: www. bip.lubwaka.eu

Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa

 

Działającego również  w imieniu i na rzecz:

Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą:

Ul. Główna 132

58-312 Stare Bogaczowice

 

Gminy Mściwojów z siedzibą:

Mściwojów 43

59-407 Mściwojów

Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Mściwojów. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia:

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych:
 2. Odbiór selektywnie zebranych odpadów zielonych i ulegających biodegradacji;
 3. Odbiór selektywnie zebranych odpadów: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu;
 4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;
 5. Dostarczanie odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych („RIPOK”).
 6. Rodzaj i szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia z terenu poszczególnych gmin:
 • Gmina Lubawka zmieszane odpady komunalne –  7500 Mg, szkło –  450 Mg, papier – 300Mg, metal i tworzywa sztuczne – 750 Mg, bio – 300 Mg, odpady wielkogabarytowe – 300 Mg,
 • Gmina Stare Bogaczowice : zmieszane odpady komunalne –  2678 Mg, szkło –  296 Mg, papier – 159 Mg, metal i tworzywa sztuczne – 252 Mg, bio – 16 Mg, odpady wielkogabarytowe –  107 Mg,
 • Gmina Mściwojów: zmieszane odpady komunalne –  2502,16 Mg, szkło –  191,42 Mg, ,papier – 30 Mg,  metal i tworzywa sztuczne – 241,04 Mg, bio – 1,18  Mg, odpady wielkogabarytowe – 15,17 Mg.

 

Nomenklatura wg CPV

 •   Usługi związane z odpadami

90 51 31 00-7  Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 •   Usługi wywozu odpadów

34 92 81 80-6  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Szacunkowa wartość zamówieniawynosi:

Łączna wartość zamówienia na zadaniu odbiór i transport odpadów wynosi: 3.802.686,48 zł netto, (4.106.901,40 zł brutto),  co w przeliczeniu na euro daje kwotę: 881.945,98 euro, z czego na:

Gminę Lubawka  przypada kwota: 2.236.135,93 zł netto,

Gminę Stare Bogaczowice  przypada kwota: 849.026,91 zł netto,

Gminę Mściwojów  przypada kwota: 717.523,64 zł netto,

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce

ul. Nadbrzeżna 5a

58-420 Lubawka

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu dzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) w Lubawce na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). Zamawiajacy jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 Pzp, który wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jest udzialowcem Spółki. Wykonawca (Spółka), któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienie publiczne jest podmiotem wewnętrznym należącym do gmin, który spełnia wszystkie warunki określone w art. 67 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp. Zamawiający sprawuje wraz z innymi gminami będącymi udziałowcami Spółki kontrolę nad Spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami Spółki. Kontrola ta sprawowana jest za pośrednictwem Zgromadzenia Współników i Rady Nadzorczej. W skład organów decyzyjnych Spółki wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin będących udziałowcami Spółki, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jedną gminę. Spółka nie działa w interesie sprzecznym z interesem Zamawiajacego sprawującego nad nią kontrolę. Przeprowadzona dla Spółki analiza wskaźnikowa wykazała, iż spółka w ponad 90% będzie wykonywać zadania użyteczności publicznej, gwarantujące bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin, w tym zadań powierzonych jej przez Zamawiającego. Za świadczenie usług powierzonych Spółka otrzyma od gmin rekompensatę, wyliczoną w sposób przejrzysty i obiektywny. Zadania użyteczności publicznej zostały Spółce powierzone w akcie założycielskim spółki oraz uszcególowione w umowie wykonawczej. Spółka nie jest nastawiona na osiąganie i maksymalizację zysku. W Spółce nie ma bezpośredniego udzialu kapitału prywatnego.

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy :

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust.2 Ustawy:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostaje przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej celem publikacji.

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2018-12-04 16:19:52
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2018-12-04 16:19:52
Data ostatniej aktualizacji 2018-12-04 16:19:52
Ilość pobrań 34
drukuj
metryka
historia zmian