Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka

Zamawiający Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
Sygnatura ROŚiMRW.271.2.2020
Termin składania ofert 2020-12-07 09:00
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 (parter)
Status Rozstrzygnięte

Lubawka, dnia 16 grudnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Lubawka, dnia 9 grudnia 2020 r.

Informacja o odrzuceniu oferty

 

Lubawka, dnia 8 grudnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Lubawka, 3 grudnia 2020                                         

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
z dnia 27 listopada 2020 roku

 

Przedmiot zamówienia:                „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka”

Termin realizacji zamówienia:      1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.            

Ze względu na wystąpienie oczywistej omyłki pisarskiej zamawiający dokonuje sprostowania:

  1. Strony tytułowej  SIWZ

 zapis:  „Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych kwoty 221 000 EURO (art.11 ust.8)

       prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego”,

       po zmianie otrzymuje brzmienie:

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na usługę o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych kwoty 214 000 EURO (art.11 ust.8) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. strony nr 20 - SIWZ

zapis: Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizację jednej usługi zbiórki odpadów wielkogabarytowych w okresie realizacji umowy ( 4 miesięcy).

po zmianie otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizację jednej usługi zbiórki odpadów wielkogabarytowych w okresie realizacji umowy (12 miesięcy).

  1. Załącznika Nr 5 do SIWZ-  Istotne postanowienia umowy

zapis: § 2 Strony zgodnie ustalają, iż wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie w okresie 8 miesięcy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku, przy czym:

po zmianie otrzymuje brzmienie:

§ 2 Strony zgodnie ustalają, iż wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie w okresie 12 miesięcy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku, przy czym: .

Zamawiający informuje że dokonane zmiany w treści dokumentów poprzez poprawę omyłki pisarskiej nie wpływają na zmianę treści ogłoszenia o przetargu.

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.                     

Burmistrz Miasta Lubawka

       /-/ Ewa Kocemba

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór w okresie 12 miesięcy począwszy od
1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów komunalnych polegać będzie m.in. na:

  1. odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców i ich transporcie do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej;
  2. wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  3. utworzeniu i prowadzeniu, w sposób zapewniający łatwy i bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 1 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, w którym odbierane będą odpady komunalne przekazywane przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lubawka.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

  1. Nomenklatura wg CPV:

Podstawowy:

90 51 31 00 -7    Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Uzupełniający:

 90 50 00 00 -2    Usługi związane z odpadami

 90 51 20 00 -9    Usługi transportu odpadów

 34 92 84 80 -6    Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 90 51 10 00 -2    Usługi wywozu odpadów

 90 51 40 00  -3    Usługi recyklingu odpadów

 

Odbieranie odpadów komunalnych winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

Załączniki
PDF, 1,04MB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:28:37
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:28:37
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:28:37
Ilość pobrań 461
PDF, 446,73KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:28:45
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:28:45
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:28:45
Ilość pobrań 430
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:28:55
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:28:55
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:28:55
Ilość pobrań 493
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:29:01
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:29:01
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:29:01
Ilość pobrań 449
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:29:09
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:29:09
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:29:09
Ilość pobrań 444
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:29:13
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:29:13
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:29:13
Ilość pobrań 454
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:29:19
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:29:19
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:29:19
Ilość pobrań 433
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:29:25
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:29:25
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:29:25
Ilość pobrań 432
PDF, 268,6KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-11-27 10:29:34
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-11-27 10:29:34
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-27 10:29:34
Ilość pobrań 420
PDF, 1,04MB
metryka
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-12-03 13:19:20
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-12-03 13:19:20
Data ostatniej aktualizacji 2020-12-03 13:19:20
Ilość pobrań 497
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-12-03 13:19:36
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-12-03 13:19:36
Data ostatniej aktualizacji 2020-12-03 13:19:36
Ilość pobrań 411
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-12-03 13:21:29
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-12-03 13:21:29
Data ostatniej aktualizacji 2020-12-03 13:21:29
Ilość pobrań 412
PDF, 761,48KB
metryka
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-12-08 13:14:14
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-12-08 13:14:14
Data ostatniej aktualizacji 2020-12-08 13:14:14
Ilość pobrań 484
PDF, 1,32MB
metryka
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-12-09 14:50:44
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-12-09 14:50:44
Data ostatniej aktualizacji 2020-12-09 14:50:44
Ilość pobrań 434
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-12-16 11:34:11
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-12-16 11:34:11
Data ostatniej aktualizacji 2020-12-16 11:34:11
Ilość pobrań 474
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian