Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTAWA WĘGLA DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LUBAWCE

Zamawiający Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
Sygnatura ZSP.DG.3420.2.2019
Termin składania ofert 2019-07-19 11:51
Miejsce składania ofert sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
Status Rozstrzygnięte

Lubawka, dnia 19.07.2019r.

ZSP.DG.3420.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce
ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
NIP: 614-15-66-592, REGON: 020345562
telefon/fax: 75 74 11 762
Internet: www.bip.zsp.lubawka.eu
e-mail: zspl.dg@wp.pl

zaprasza do składania ofert na zamówienie p.n.:

 

"DOSTAWA WĘGLA do ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w LUBAWCE”

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

 • dostawa 90 ton węgla kamiennego o następujących parametrach:
  - asortyment: groszek energetyczny typ: 31 lub 31.1 lub 31.2 lub 32.1
  - wartość opałowa ≥ 26 MJ/kg (w zależności od rodzaju węgla
  - wilgotność całkowita ≤ 13%,
  - zawartość popiołu ≤ 10 %,
  - zawartość części lotnych: 28÷48 %,
   siarka: ≤ 0,6%,
  - temperatura mięknienia popiołu ≥ 1150°C,
  - temperatura spiekania popiołu > 1100°C,
  - zdolność spiekania RI < 10,
  - uziarnienie 5÷25mm,
  - udział podziarna (miału): < 10%.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów węgla we własnym zakresie.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w następującym terminie:
Od 16.09.2019r. do 15.11.2019r., szczegółowe terminy zostaną ustalone telefonicznie lub mailowo.

 • Węgiel winien zostać dostarczony do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4 i złożony przy składzie opału.
 • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem. Ze względu na podziemną infrastrukturę (kanalizację, która może ulec zniszczeniu), ograniczoną ilość miejsca potrzebną do wykonywania manewrów przez pojazd ciężarowy, Zamawiający nie dopuszcza dostaw węgla pojazdem o masie całkowitej większej niż 20 ton.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. posiadania stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt 1 ppkt. a, c, d i e na podstawie złożonego oświadczenia na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej trzy zamówienia o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku mogą być referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i w dokumentach.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do wypełnionego formularza oferty na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 winny być dołączone następujące dokumenty:

1) Dokument stwierdzający wymaganą, jakość i rodzaj węgla tj. certyfikat jakości węgla, sprawozdanie z badania jakości lub świadectwo jakości – zaświadczenie o pochodzeniu i parametrach opału.
2) Oryginał bądź kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3) Parafowany wzór umowy.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny:

                Najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert

C =                                                                                                              x 100 = ……… pkt

                Cena proponowana przez danego Wykonawcę

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka, w terminie  do 02.08.2019r. do godziny 1200.

2. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.08.2019r. o godz. 12.30
w Gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych.

3. Zaleca się, aby oferty oznakować następująco: "Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych
w Lubawce”

4. Pracownikiem uprawnionym, ze strony Zamawiającego, do porozumiewania się z Wykonawcami, jest: Monika Trojan – Kierownik Gospodarczy ZSP w Lubawce – tel. 75 74 11 762, e–mail: zspl.dg@wpl.pl

5. Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 ust. 8 tej ustawy.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Wzór umowy

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
 /-/ Arkadiusz Rzepka

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Monika Trojan
Data wytworzenia 2019-07-19 11:49:45
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-07-19 11:49:45
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-19 11:49:45
Ilość pobrań 44
PDF, 434,54KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Monika Trojan
Data wytworzenia 2019-07-19 11:49:51
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-07-19 11:49:51
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-19 11:49:51
Ilość pobrań 42
PDF, 192,38KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Monika Trojan
Data wytworzenia 2019-07-19 11:49:57
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-07-19 11:49:57
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-19 11:49:57
Ilość pobrań 39
PDF, 448,97KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Monika Trojan
Data wytworzenia 2019-07-19 11:50:04
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-07-19 11:50:04
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-19 11:50:04
Ilość pobrań 41
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian