Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa urządzenia: ploter HP Designjet T120

Zamawiający Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
Sygnatura 1/2019
Termin składania ofert 2019-03-01 12:00
Miejsce składania ofert Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury ul. Przyjaciół Żołnierza 6a 58-420 Lubawka Lub na adres e-mail: rafalczura95@gmail.com
Status Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa urządzenia: ploter HP Designjet T120 ”

ZAMAWIAJĄCY

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia: ploter HP Designjet T120 

Cena zakupu obejmuje koszt urządzenia oraz wysyłki.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy: Dom Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 7 dni od daty zamówienia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;
  2. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załączniknr 1 do niniejszego zapytania;
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
  4. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty – 100%

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.kultura.lubawka.eu oraz BIP Gminy Lubawka.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać osobiście/ droga pocztową na adres Zamawiającego:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

Lub na adres e-mail:  rafalczura95@gmail.com

Termin składania ofert upływa w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 12:00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Rafał Czura – tel. 609 927 957, rafalczura95@gmail.com

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Rafał Czura
Data wytworzenia 2019-02-18 18:36:53
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-02-18 18:36:53
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-18 18:36:53
Ilość pobrań 54
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian