Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubawka za rok 2018

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubawka za 2018 rok, sporządzona została w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 3 ust. 2  pkt. 10  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1289 z późn. zm.).

Szczegółowy zakres analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi został zawarty w art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1289 ze zmianami). Została ona sporządzona na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty  odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na podstawie  rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ma na celu:

  1. zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  2. określenie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  3. wykazanie kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  4. dostarczyć informacji dotyczących liczby mieszkańców, a także
  5. liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy,
  6. określenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
  7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubawka od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i podlega publicznemu udostępnieniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawka zgodnie z art. 9tb ust. 3 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-04-29 14:03:45
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-04-29 14:03:45
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-29 14:03:45
Ilość pobrań 57
drukuj
metryka
historia zmian